XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liike- ja toimistorakennusten korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Liike- ja toimistorakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään joka kolmas vuosi. Kohdejoukkona ovat liike- ja toimistorakennusten omistajat tai rakennuksesta vastaavat tahot.

Tutkimus on otospohjainen puhelinhaastattelututkimus. Kenttähaastattelijat tekevät haastattelut.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoksessa on 500 korjaus- tai laajennusluvan hakijaa, joilta kysytään korjaus- tai laajennuslupaan liittyviä korjauskustannuksia. Tilastoinnin kohteena on rakennus.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan kuvattaessa liike- ja toimistorakennusten korjauksia.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Aineisto tarkastetaan muutamaa loogisuussääntöä apuna käyttäen ja virheelliset tiedot korjataan.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen