XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yrityspalvelut

Tiedonkeruun kuvaus

Yrityspalvelut-kyselyssä kerätään tietoja palveluiden tuotannosta. Yrityksiltä kysytään liikevaihdon jakaumaa tuoteluokittain. Lisäksi pyydetään erittelemään mahdollinen myynti kotitalouksille (yksityisasiakkaille) tuoteluokittain.

Liikevaihdon jaotteluun käytettävä tuoteluokitus perustuu Euroopan unionin toimialoittaiseen tuoteluokitukseen CPA:han (Classification of Products by Activity). Kyselyssä käytettävä luokitus käsittää kaikki tavarat ja palvelut, osan tarkemmalla ja osan karkeammalla tasolla.

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) sekä EU:n komission täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2020/1197). Yritysten vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Tiedot kysytään yrityksiltä vuosittain.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kysytään seuraavien toimialojen yrityksiltä (toimialakoodit sulkeissa).

Asetuksessa määritellyt toimialat:
Tietotekniset palvelut (582, 62, 631)
Lakiasiainpalvelut (691)
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta (692)
Liikkeenjohdon konsultointi (702)
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (711)
Tekninen testaus ja analysointi (712)
Mainostoiminta (731)
Markkina- ja mielipidetutkimukset (732)
Työllistämistoiminta (78)

Tilastovuodesta 2020 alkaen tiedot kerätään kansallisten tietotarpeiden takia myös koskien seuraavia toimialoja:
Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut (494)
Vesiliikenne (50)
Ilmaliikenne (51)
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52)
Posti- ja kuriiritoiminta (53)
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta (581)
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59)
Radio- ja televisiotoiminta (60)
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (74)

Tilastovuodesta 2021 alkaen tiedot kerätään seuraavilta toimialoilta:
Vuokraus- ja leasingtoiminta (77)
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut (79)
Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (80)
Kiinteistön- ja maisemanhoito (81)
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82)
Terveyspalvelut (86)
Pesulapalvelut (9601)

Lisäksi tietoja kysytään joiltain muiden toimialojen yrityksiltä, joilla on palvelutuotantoa.

Tiedot kerätään toimialasta riippuen joko vähintään 5, 10 tai 20 henkeä työllistäviltä ja eräissä tapauksissa tätä pienemmiltäkin yrityksiltä. Useilla palvelutoimialoilla 20 työntekijän alaraja kattaa riittämättömän osuuden alan liikevaihdosta. Mukana tiedonkeruussa ovat toimialoittain suurimmat yritykset ja yritysmäärän salliessa otos pienemmistä yrityksistä. Tiedonkeruun kohteena on vuosittain noin 1900 yritystä. Toimialasta riippuen tiedot kysytään joko vuosittain tai joka toinen vuosi.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja hyödynnetään Palvelualojen hyödyketilaston tuotannon lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa ja kansantalouden tilinpidossa. Tilaston tiedot toimitetaan myös EU:n tilastovirasto Eurostatille.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Muutos

Vuodesta 2021 alkaen yrityspalveluiden tiedonkeruuta ja tilastoa laajennetaan uusille toimialoille ja uusiin palveluihin. Palveluiden merkitys taloudessa on kasvanut ja palvelualojen tuoterakenteiden tilastointia laajennetaan uusille toimialoille, jotta talouden rakenteista saadaan muodostettua nykyistä parempi kuva.

Myös tiedonkeruun tietosisältö muuttuu. Yrityksiltä ei enää kysytä liikevaihdon jakautumista yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaiden välillä eikä liikevaihdon jakautumista asiakkaiden sijaintimaan mukaan. Sen sijaan yrityksiä pyydetään erittelemään mahdollinen myynti kotitalouksille (yksityisasiakkaille) tuoteluokittain.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva