Tietosuojaseloste 25.5.2023: Ulkomailla eli muualla kuin Suomessa suoritetut koulutukset 2023

Tilastokeskuksen lakiin perustuvana tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Tilastojen tuottamiseksi käsittelemme Suomessa asuvien henkilöiden henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi tiedonkeruuseen. 

Kyselyn tarkoituksena on täydentää Tilastokeskuksen tutkintorekisteriä ulkomailla suoritetuilla tutkinnoilla. Tällä hetkellä rekisteristä puuttuu valtaosa ulkomailla suoritetuista tutkinnoista, mikä heikentää tilastojen laatua ja hankaloittaa tietojen käyttöä tutkimuksessa. Laadullisesti parempi rekisteri mahdollistaa luotettavammat tilastot ja paremman kuvan suomalaisten osaamisesta ja koulutuksesta.

    1.  

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Mika Witting

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: koulutuskysely@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden koulutusta ja suoritettuja tutkintoja koskevien tilastotietojen tuottamiseksi sekä tutkintorekisterin täydentämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös muuhun tilastointiin ja tutkimukseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistäminen tapahtuu aina Tilastokeskuksessa.

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassapidettäviä. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti. Tiedot julkaistaan tilastoina ja tutkimuksina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastoaineistoja voidaan luovuttaa tilastollisiin selvityksiin ja tieteelliseen tutkimukseen.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimukseen kutsuttavien joukon koko: 91 000 henkilöä

Valintaperiaatteet: Tiedonkeruun kohdejoukko poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Tiedonkeruuseen valikoituvat vuoden 2019 jälkeen Suomeen muuttaneet, ulkomailla syntyneet, ulkomaalaista syntyperää olevat 18–59-vuotiaat henkilöt. Tiedonkeruu kohdennetaan sellaisille henkilöille, joiden muualla kuin Suomessa suorittamasta koulutuksesta ei ole merkintää Tilastokeskuksen tutkintorekisterissä. Otoksesta poistetaan henkilöt, jotka ovat kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen.

Tunnistetiedot: Otospoiminnassa henkilötunnus, kohdenumero eli yksikäsitteinen juokseva numero.

Nimi-, puhelin- ja osoitetiedot ja sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa.

Muut tietoryhmät: Henkilön vastauksien perusteella tutkintorekisteriin tallennetaan tieto korkeimmasta suoritetusta koulutuksesta.

Erityiset henkilötietoryhmät tai arkaluonteiset tiedot: Kyselytutkimus ei pidä sisällään arkaluontoisia tietoja.

Tietojen keräämiseen käytettävät henkilötiedot: Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Yhteystietojen lähde: Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta, tutkintorekisteri

Suora tiedonkeruu: Tutkintorekisterin täydennyskysely

Tiedon saantitapa 

Verkkolomake (CAWI). Rekisteröidyn oma ilmoitus: Koulutustieto kerätään suoraan rekisteröidyltä.

Yhteystietojen lähde

Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tilastolain (280/2004) 19 §:n mukaan Tilastokeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten tunnistetietoineen salassapitosäännösten estämättä tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta, jos tietojen saajalla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus käsitellä näitä tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta ja ylläpidosta vastaa Tilastokeskus.