Tietosuojaseloste 1.7.2022: Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Aikuiskoulutustutkimus 2022 -tiedonkeruuseen (Adult Education Survey).

Tutkimuksella kerätään tietoa Suomessa asuvan aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta.

Aikuiskoulutustutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen esteistä sekä aikuisten kielitaidoista.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
Yhteyshenkilö: Helena Niemi, puh. 029 551 2488
aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on Aikuiskoulutukseen osallistuminen -tilaston sekä kansallisen ja kansainvälisen aikuiskoulutustutkimusaineiston tuottaminen. Vuoden 2022 aikuiskoulutustutkimus toteutetaan perustuen sosiaalitilastojen kehysasetus IESS:ään (EU) 2019/1700 ja sitä tarkentavaan sosiaalitilastoja koskevaan delegoituun asetukseen tiedonkeruiden ajoituksista/rullaamisesta (EU) 2020/256  sekä toimeenpanoasetuksiin (EU) 2019/2180 ja (EU) 2019/2181 sekä erityisesti aikuiskoulutustutkimusta koskevaan delegoituun säädökseen (EU) 2021/859 ja toimeenpanoasetukseen (EU) 2021/861.

Tiedot kerätään kyselytutkimuksella, jonka vastausaineistoa täydennetään kohdassa 5 kuvatuilla hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen esteistä sekä aikuisten kielitaidoista. Tuloksia hyödynnetään kansainvälisten vertailujen lisäksi poliittisen päätöksenteon ja selvitystoiminnan tukena.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien muiden tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu Tilastokeskuksen tilastohaastattelijan toimesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tiedonkeruussa kerätyt aineistot hävitetään 12 kuukauden sisällä tiedonkeruun päättymisestä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Otostilasto, lkm: 7 500 henkilöä kuuden vuoden välein

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 18–69-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt jätetään otoksen ulkopuolelle.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus. Nimi-, puhelin- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa.

Tilastojen tuottamista varten täydennämme kyselyaineistoa hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Erityiset henkilötietoryhmät: ammattiliittoon kuuluminen, arvio omasta terveydentilasta

Muut tiedot tai tietoryhmät: Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä aineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Kerättyyn aineistoon voidaan liittää seuraavia tietoja: työssäkäynti-, tutkinto- ja tulotiedot sekä väestölliset muuttujat (esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, kansallisuus ja aluetiedot). Aineistoon voidaan liittää tutkimustarkoituksiin myös perhe-, tulo-, eläke- ja etuustietoja sekä terveystietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen väestötietokanta, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tiedot on kerätty suoraan rekisteröidyltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.