Dataskyddsbeskrivning 1.7.2022:  Deltagande i vuxenutbildning

I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter när du deltar i datainsamlingen Undersökning om vuxenutbildning 2022 (Adult Education Survey).

Med hjälp av undersökningen insamlas uppgifter om den i Finland bosatta vuxenbefolkningens deltagande i utbildning och lärande.

Undersökningen om vuxenutbildning ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och utbildningsbehov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt om vuxnas språkkunskaper.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Helena Niemi, tfn 029 551 2488
aikuiskoulutus.tilastot@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)
E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Det huvudsakliga ändamålet med personuppgifter är att framställa statistiken Deltagande i vuxenutbildning samt att producera nationellt och internationellt material om vuxenutbildningsundersökningar. Undersökningen om vuxenutbildning 2022 genomförs utifrån ramförordningen för socialstatistik IESS (EU) 2019/1700 och den preciserande delegerade förordningen om socialstatistik (EU) 2020/256 om tidtabeller/löpande planering för datainsamlingar samt genomförandeförordningarna (EU) 2019/2180 och (EU) 2019/2181 och i synnerhet den delegerade rättsakten (EU) 2021/859 och genomförandeförordningen (EU) 2021/861 om vuxenutbildningsundersökningen.

Uppgifterna samlas in genom en enkätundersökning, vars svarsmaterial kompletteras med de uppgifter ur administrativa register som beskrivs i punkt 5. Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och utbildningsbehov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt om vuxnas språkkunskaper. Resultaten utnyttjas förutom i internationella jämförelser också som stöd för det politiska beslutsfattandet och den politiska utredningsverksamheten.

Registeruppgifterna kan användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Till varje urvalsperson skickas i förväg ett följebrev per post med uppgifter om undersökningen. Också sms och e-post skickas. De som inte besvarat webblanketten får delta i en telefonintervju som görs av Statistikcentralens statistikintervjuare. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Personuppgifter behandlas på basis av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning för utförande av ett uppdrag av allmänt intresse.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. Material som samlats in under datainsamlingen förstörs inom 12 månader efter utgången av datainsamlingen.

5. Personuppgifter som behandlas

Urvalsstatistik, antal: 7 500 personer vart sjätte år

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet är hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 18–69 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval. Personer som bor stadigvarande på anstalt lämnas utanför urvalet.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning. Namn-, telefon- och adressuppgifter samt e-postadress används bara i datainsamlingsskedet.

För produktionen av statistik kompletterar vi enkätmaterialet med uppgifter från administrativa register.

Särskilda kategorier av personuppgifter: fackförbundstillhörighet, bedömning av det egna hälsotillståndet

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: För att underlätta besvarandet och möjliggöra mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan det insamlade materialet kompletteras med registeruppgifter från olika tidpunkter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga statistikmaterialet. Följande uppgifter kan fogas till det insamlade materialet: uppgifter om sysselsättning, examina och inkomster samt befolkningsvariabler (t.ex. ålder, kön, civilstånd, medborgarskap och regionala uppgifter). Materialet kan kompletteras för forskningsändamål med uppgifter om familj, pensioner och förmåner samt hälsa.

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register: Statistikcentralens befolkningsdatabas, examensregister

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifterna har samlats in direkt från den registrerade.

 7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv

12. Övrig information

Statistikcentralen ansvarar för publiceringen av denna dataskyddsbeskrivning.