Tietosuojaseloste 17.1.2022: Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistojen muutostiedot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tiia Wallin, puh. 029 551 3875,
rakennus.suhdanne@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Digi- ja väestötietoviraston väestön keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen muutostiedot (uudet, laajennukset ja muutostyöt)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Rakennuslupia ja rakennus- ja asuntotuotantoa sekä uudisrakentamisen volyymi-indeksiä koskevien tilastojen tuottaminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, joka sisältää luvanvaraisen uudis- ja korjausrakentamisen. Rekisterin koko vaihtelee vuosittaisen tuotannon mukaan. Tällä hetkellä rekisterissä noin 300 000 rakennus- ja 150 000 asuntotietoa.

Valintaperiaatteet: Luvanvaraiset rakennushankkeet.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: rakennusluvan tunnus, rakennustunnus, omistajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot: rakennuksen osoite ja koordinaatit, rakennusten ja huoneistojen ominaisuuksia, rakentamistapaa, sijaintipaikan kaavallista valmiusastetta ja rakennusvaiheita koskevia tietoja. Näitä ovat mm. rakennuksen käyttötarkoitus, lämmitystapa, polttoaine/lämmönlähde, rakennusaine, rakentamistapa, julkisivumateriaali, tilavuus, kerrosala, kokonaisala, huoneistojen lkm, huoneistoala, verkostot, rakennuksen ja huoneiston varusteet, huoneistotyyppi, rakennustöiden aloitus ja valmistuminen

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Ei

Tiedon saantitapa: linjasiirtona TietoEnator Oyj:stä

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.

Muut aineistot: Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.