Dataskyddsbeskrivning 17.1.2022: Uppgifter om ändringar i byggnads- och lägenhetsuppgifter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Tiia Wallin, tfn 029 551 3875
rakennus.suhdanne@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, centrala befolkningsregistrets uppgifter om ändringar i byggnads- och lägenhetsuppgifter (nya, tillbyggnader och ändringsarbeten)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: framställning av statistik över bygglov och byggnads- och bostadsproduktion samt volymindexet för nybyggnad.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, som innehåller nybyggnad och reparationsbyggande som kräver tillstånd. Registrets storlek varierar enligt den årliga produktionen. För närvarande finns det i registret omkring 300 000 uppgifter om byggnader och 150 000 om bostäder.

Urvalsprinciper: Tillståndspliktiga byggnadsprojekt.

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: bygglovets beteckning, byggnadsbeteckning, ägarens namn och personbeteckning eller FO-nummer

Känsliga uppgifter: inga

Övriga uppgifter: byggnadens adress och koordinater, uppgifter om byggnadens och lägenhetens egenskaper, byggnadssätt, platsens planberedskap och byggskeden. Dessa är bl.a. byggnadens ändamål, uppvärmningssätt, bränsle/värmekälla, byggnadsmaterial, byggnadssätt, fasadmaterial, volym, våningsyta, total area, antal lägenheter, lägenhetsyta, nät, byggnadens och lägenhetens utrustning, lägenhetstyp, datum då byggnadsarbetena inleds och avslutas

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, byggnads- och lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Den registrerades egna upplysningar: Nej

Hur uppgiften erhållits: linjeöverföring från TietoEnator Abp

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.