Tietosuojaseloste 24.5.2019: Jakamistalous

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tuomas Parikka, puh. 029 551 3276

kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,

tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Jakamistalous

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pilottikeruu: Saada kuva uusien ja vielä suhteellisen harvinaisten kotitalouksien kulutusilmiöiden laajuudesta ja esiintymisestä eri väestöryhmissä koko maahan tehtävällä satunnaisotannalla. Pilottikeruulla on tarkoitus testata otantamentelmän toimivuutta ja samalla myös lomakkeen toimivuutta.

Varsinainen tiedonkeruu: Tavoitteena on vastata yhteiskunnalliseen tietotarpeeseen uusien ja vielä suhteellisen harvinaisten kotitalouksien kulutusilmiöiden laajuudesta ja esiintymisestä eri väestöryhmissä. Kerättyjä tietoja käytetään jakamistalouden ilmiöalueen tilastoinnin kehittämiseen ja tutkimusaineiston tuottamiseen. Anonymisoitua aineistoa voidaan luovuttaa tilastolain puitteissa tutkimuskäyttöön käyttöluvalla.

Tilastokeskus käyttää tietoja tilastoinnin kehittämiseen ja mahdollisesti julkaisee jakamistalouden tietoja aluksi kokeellisena tilastona.

 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastotietojen tuottaminen jakamistalouden ilmiöistä.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

 

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 15–64-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos (3000) poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt jätetään otoksen ulkopuolelle.

Tunnistetiedot: Henkilö-, puhelin- ja osoitetiedot ovat käytössä keruuvaiheessa (otospoiminta ja tavoittelu).

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.

 

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen väestötietokanta (Otospoiminta). Puhelinoperaattoreiden numerotietokannat (tavoittelu).

Tiedon saantitapa: Verkkolomake ja puhelinhaastattelu (syksyllä 2019)

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

 

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.