Dataskyddsbeskrivning 24.5.2019: Delningsekonomi

1. Personuppgiftsansvarig

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: (029 551) 1000 (växel)

Kontaktperson: Tuomas Parikka, tfn 029 551 3276

ve-sihteerit@stat.fi

Dataskyddsombud: Elina Tavast

tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Delningsekonomi

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Pilotinsamling: Att få en bild av omfattningen och förekomsten av hushållens nya och ännu relativt sällsynta konsumtionsfenomen i olika befolkningsgrupper genom ett slumpmässigt urval över hela landet. Meningen är att med pilotinsamlingen testa hur urvalsmetoden fungerar och samtidigt hur blanketten fungerar.

Den egentliga datainsamlingen: Målsättningen är att svara på det samhälleliga behovet av uppgifter om omfattningen och förekomsten av nya och ännu relativt sällsynta konsumtionsfenomen i hushållen i olika befolkningsgrupper. Insamlade uppgifter används för att utveckla statistikföringen över delningsekonomins ämnesområde och producera undersökningsmaterial. Anonymiserat material kan inom ramen för statistiklagen lämnas ut för forskningsändamål mot användningstillstånd.

Statistikcentralen använder uppgifterna för att utveckla statistikföringen och publicerar eventuellt uppgifter om delningsekonomin till en början som experimentell statistik.

Huvudsakligt ändamål: Att producera statistikuppgifter om fenomen i delningsekonomin.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet omfattar hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 15–64 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet (3 000) dras ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval (SYS). Personer som bor stadigvarande på anstalt lämnas utanför urvalet.

Identifikationsuppgifter: Person-, telefon-och adressuppgifter används i insamlingsskedet (urvalsdragning och nåbarhet).

Känsliga uppgifter: Inga.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dess länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralens befolkningsdatabas (urvalsdragning). Telefonoperatörernas nummerdatabaser (nåbarhet).

Hur uppgiften erhållits: Webblankett och telefonintervju (hösten 2019)

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.