Tietosuojaseloste 1.11.2021  – Kulutustutkimuksen sovelluspilotti

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Kulutustutkimuksen sovelluspilotti -tiedonkeruuseen.

Tutkimuksessa testataan Kulutustutkimusta varten tehtyä tiedonkeruusovellusta. Tutkimuksen otos on 700 kotitaloutta. Vastaajat edustavat koko väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos on poimittu Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt on jätetty otoksen ulkopuolelle.

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä toimii Tilastokeskus, joka vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta ja vastausaineiston linkittämisestä kohdassa 5 kuvattuihin hallinnollisista rekistereistä saataviin tietoihin.

Sovelluspilotissa kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Kulutustutkimus-tiedonkeruun mobiilisovelluksen kehittämiseen ja sen käyttöönotosta päättämiseen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tuomas Parikka, puh. 029 551 3276

kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käyttötarkoitus on tiedonkeruusovelluksen kehittäminen vuonna 2022 toteuttavaa Kotitalouksien kulutus -tilaston tiedonkeruuta varten.

Tiedonkeruusovelluksen testaamiseen osallistuvien kotitalouksien antaman palautteen perusteella kehitetään sovelluksen ominaisuuksia ja päätetään sen käyttöönotosta varsinaisessa tiedonkeruussa.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään kahden vuoden ajan, minkä jälkeen ne hävitetään.

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot). Ne hävitetään 12 kuukauden sisällä tiedonkeruun päättymisestä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen keräämiseksi käsiteltävät henkilötiedot:

  • asuntokunnan jäsenten suku- ja etunimet
  • asuntokunnan postiosoite
  • asuntokunnan jäsenten syntymäajat ja rekisteröidyt sukupuolet
  • asuntokunnan jäsenille löydetyt puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä vastausaineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla vuosilta 2017–2021. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa tai kotitaloutta ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta.

Kerättyyn vastausaineistoon voidaan liittää henkilötunnuksen perusteella seuraavia henkilötietoja vuosilta 2017–2021


Vastaajan ja hänen asuntokuntansa muiden jäsenten rekisteröity sukupuoli, syntymävuosi, koulutus- ja ammattitiedot, siviilisääty, kotitalous- ja perhetiedot, asunto- ja asumistiedot, asuinkuntatiedot sekä tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot.

Tutkimuksen vastaukset saattavat sisältää arkaluonteiseksi luokiteltavaa tietoa vastaajan terveydentilasta tai -hoidosta, mikäli vastaaja itse ilmoittaa kyseisiä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskus:
Suomen väestöä koskeva tietokanta sekä Tilastokeskuksen kokoamat, tuottamat tai tilaamat tutkimus- ja tilastoaineistot asumisesta, koulutuksesta, työllisyydestä ja toimeentulosta.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:
Sovelluksen kautta ilmoitetut tiedot kotitalouden kulutuksesta ja verkkolomakkeen kautta annettu palaute sovelluksen käytöstä.

Julkiset lähteet:
Tiedonkeruuvaiheessa käytettävien puhelinnumeroiden lähde ovat puhelinoperaattoreiden numerotietokannat sekä muut julkisesti saatavilla olevat lähteet.

Tiedon saantitapa:
Hallinnollisista aineistoista otokseen linkitettävät tiedot, julkisista lähteistä haetut puhelinnumerot, kotitalouden sovelluksessa ja palautekyselyssä itse antamat tiedot sekä hallinnollisista aineistoista vastausaineistoon linkitettävät asuntokunnan taustatiedot.

 7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja tai kyselyssä annettuja vastauksia ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa.  Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä sitä luonnollista henkilöä, jonka tietoja järjestelmään on rekisteröity. 

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne. Voit lähettää tarkastuspyyntölomakkeen (pdf) Tilastokeskuksen kirjaamoon.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys.  

 

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset 

Suurin osa Tilastokeskuksen tehtävistä - kuten tämäkin tehtävä - perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 

 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.