Tietosuojaseloste 3.11.2021 – Sijaintitietovaranto

Sijaintitietovaranto on tilastollinen perustietovaranto, jota käytetään sijaintitietojen yhdistämiseen muihin tietovarantoihin, kuten henkilötietovarantoon rakennustunnuksen kautta. Rakennusten koordinaatti- ja osoitetietojen lisäksi tietovaranto sisältää tilastollisten aluejakojen rajat paikkatietomuotoisina tietoina.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Rina Tammisto, puh. 029 551 3574  

S-posti: sijaintipalvelut@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastollinen perustietovaranto, jota käytetään sijaintitietojen yhdistämiseen muihin tietovarantoihin, kuten henkilötietovarantoon rakennustunnuksen kautta. Rakennusten koordinaatti- ja osoitetietojen lisäksi tietovaranto sisältää tilastollisten aluejakojen rajat paikkatietomuotoisina tietoina.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).  

4. Henkilötietojen säilytysaika

Sijaintitietovaranto on tilastollinen perustietovaranto, joka sisältää havaintoyksiköiden koordinaattitiedot ja aluejakojen kartta-aineistot. Päätöksessä tilastotuotannon digitaalisten tietoaineistojen säilytysajoista (TK/1432/07.01.01/2021-1) Sijaintitietovaranto rinnastuu siinä kuvattuihin tilastotuotannon digitaalisiin metatietoihin ja näin ollen pysyvästi säilytetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Valmis tilastoaineisto puolestaan säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Kokonaistilasto, lkm: rakennustunnusten lukumäärä, aluetunnusten lukumäärä yms.
  • Valintaperiaatteet: rakennusten osoitetiedot ja keskipisteiden koordinaatit, kaikki tilastoinnissa käytettävät aluejaot.
  • Tietotyypit: osoitteet, alueluokitukset, spatiaaliset tietotyypit.
  • Tunnistetiedot: rakennustunnus, osoite, alueiden tunnisteet.
  • Erityiset henkilötietoryhmät: ei ole.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Postinumeroalueiden rajat Tilastokeskuksesta, tilastoruudukoiden tunnukset Tilastokeskuksesta, rakennustunnukset Väestötietojärjestelmästä (VTJ), hallinnolliset aluerajat Maanmittauslaitoksesta, kuntien osa-alueiden rajat ja luokitukset kunnilta, taajamat Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Postin perusosoitteisto Postista.

Tiedon saantitapa

Tiedonsiirto verkossa

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Tilastokeskus ei suorita automaattista päätöksentekoa tai profilointia. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tilastokeskus vastaa tämän tietosuojaselosteen ylläpidosta.