Dataskyddsbeskrivning 3.11.2021 – Lokaliseringsdatalagret

Lokaliseringsdatalagret är ett statistiskt grunddatalager som används för att slå samman lokaliseringsuppgifter med andra datalager, såsom persondatalagret med hjälp av byggnadsbeteckningar. Utöver byggnadernas koordinat- och adressuppgifter innehåller datalagret gränserna för de statistiska områdesindelningarna i form av geodata.

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Rina Tammisto, tfn 029 551 3574  

E-post: sijaintipalvelut@stat.fi

 1. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

 1. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt ändamål: Ett statistiskt grunddatalager som används för att slå samman lokaliseringsuppgifter med andra datalager, såsom med persondatalagret med hjälp av byggnadsbeteckningen. Utöver byggnadernas koordinat- och adressuppgifter innehåller datalagret gränserna för de statistiska områdesindelningarna i form av geodata.

Uppgifterna i registret kan i allmänhet användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).  

 1. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Lokaliseringsdatalagret är ett statistiskt grunddatalager som innehåller observationsenheternas koordinatuppgifter och kartmaterial enligt områdesindelningar. I beslutet om förvaringstiderna för digitalt informationsmaterial inom statistikproduktionen (TK/1432/07.01.01/2021-1) jämställs lokaliseringsdatalagret med de digitala metadata för statistikproduktionen som beskrivs i beslutet och lagras således varaktigt för sitt ursprungliga användningsändamål. Det färdiga statistiska materialet lagras å sin sida varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. 

 

 1. Personuppgifter som behandlas

 • Totalstatistik, antal: antal byggnadsbeteckningar, antal områdeskoder o.d.
 • Urvalsprinciper: byggnadernas adressuppgifter och mittpunkternas koordinater, alla områdesindelningar som används i statistikföringen.
 • Uppgiftstyper: adresser, regionala indelningar, spatiala uppgiftstyper.
 • Identifikationsuppgifter: byggnadsbeteckning, adress, områdeskoder.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter: finns inte.
 1. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register

Postnummerområdenas gränser från Statistikcentralen, statistikrutnätens koder från Statistikcentralen, byggnadsbeteckningarna från Befolkningsdatasystemet, administrativa områdesgränser från Lantmäteriverket, kommunernas delområdesgränser och deras klassificeringar från kommunerna, tätorterna från Finlands miljöcentral (Syke) och basförteckningen över adresser från Posti.

Hur uppgifter erhålls

Dataöverföring på webben

 1. Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

 1. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

 1. Automatiserat beslutsfattande

Statistikcentralen utför inte automatiskt beslutsfattande eller profilering. Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande. 

 1. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

 1. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

 1. Övrig information

Statistikcentralen svarar för upprätthållandet av denna dataskyddsbeskrivning.