Tietosuojaseloste 20.7.2023: Matkailukysely

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastotietojen tuottaminen suomalaisten matkailusta Suomessa ja ulkomailla. Selosteen aiempi nimi on ollut Suomalaisten matkailu -tilaston tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Marianne Laalo, puh. 029 551 3496

S-posti: liikenne.matkailu@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992, muut 145/2023) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastotietojen tuottaminen suomalaisten matkailusta Suomessa ja ulkomailla. Suomalaisten matkailua tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 692/2011 Euroopan matkailutilastoista ja sitä laajentavan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1681 nojalla.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Tilastokeskus käyttää tietoja myös tilastoinnin kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.  

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Otostilasto, lkm: 28 200 henkilöä vuodessa 

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 15–84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt jätetään otoksen ulkopuolelle. 

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, kohdenumero eli yksikäsitteinen juokseva numero. 

Erityiset henkilötietoryhmät: Ei ole. 

Muut tiedot tai tietoryhmä: Sukupuoli, ikä, asuinkunta, koulutusaste, pääasiallinen toiminta ja kotitalouden bruttotulot. Tietoja kotimaassa ja ulkomaille tehdyistä matkoista ja yöpymisistä.  

Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä vastausaineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: koulutustiedot sekä väestölliset muuttujat (esimerkiksi ikä, sukupuoli ja aluetiedot). Aineistoon voidaan liittää tutkimustarkoituksiin myös työssäkäynti-, perhe-, tulo-, eläke- ja etuustietoja sekä terveystietoja.

Tavoitteluun ja kotitalouden muodostamiseen tarvittavat nimi-, puhelin- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen väestötietokanta ja tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: kotitalouden jäsenten määrä, tietoja tuloista, pääasiallisesta toiminnasta, matkojen määristä ja niiden ominaisuuksista. 

Tiedon saantitapa: Verkkolomake tai puhelinhaastattelu. Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu Tilastokeskuksen tilastohaastattelijan toimesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Yhteystietojen lähde: Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä saman kotitalouden jäsenten nimissä olevat vastaavat tiedot. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.