Tietosuojaseloste 26.09.2023– Tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen testausaineistot 

Rekisteriä (testitilanteessa annetut vastaukset ja/tai tallenne testitilanteesta) käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämiseen ja palkintojen ohjaamiseen testaajille. 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Tilastokeskus 
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 
Yhteyshenkilö: Minna Koskela, puh. 029 551 3516    
signaali@tilastokeskus.fi 

2. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittäminen. 

Lisäksi tietoja käytetään palkintojen ohjaamiseen testaajille. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi). 

4. Henkilötietojen säilytysaika 

Aineisto säilytetään Tilastokeskuksen arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Tiedot säilytetään kaksi vuotta, ellei aineistokohtaisesti ole määritelty muuta säilytysaikaa. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteriin (testitilanteessa annetut vastaukset ja/tai tallenne testitilanteesta) on tallennettu seuraavat henkilötiedot: 

Tiedonkeruihin liittyvät testaukset 

Lokakuu 2023, Työvoimatutkimuksen lomaketestaus: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, henkilön ammatillista toimintaa ja koulutusta kuvaavia tietoja.

Syys-lokakuu 2023, Tulo- ja elinolotutkimuksen lomaketestaus: sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä henkilön palvelujen käyttöä ja syrjintäkokemuksia koskevia tietoja.

Maaliskuu 2023, Työvoimatutkimuksen lomaketestaus: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, henkilön yritystoimintaa kuvaavia tietoja.

Lokakuu 2022, Tulo- ja elinolotutkimuksen lomaketestaus: sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä henkilön asumista kuvaavia tietoja.

Elokuu—syyskuu 2022, Suomalaisten matkailu -tutkimuksen lomaketestaus: Sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero, pääasiallista toimintaa ja sosioekonomista asemaa koskevat tiedot sekä tietoja suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista.

Kesäkuu ja syyskuu 2022, Tulo- ja elinolotutkimuksen lomaketestaus: sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero sekä pääasiallista ja sivutoimista toimintaa kuvaavia tietoja. 

Maaliskuu 2022, Aikuiskoulutustutkimuksen lomaketestaus: sukupuoli, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero, henkilön koulutusta ja koulutuksiin osallistumista sekä pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja. 

Syyskuu—lokakuu 2021, työpaikkaa, ammattia ja työtehtäviä koskevien kysymysten testaus: työnantajan nimi, työpaikan osoite, ammatti, keskeiset työtehtävät, yrityksen y-tunnus, yrityksen nimi, yrityksen osoite, postiosoite, postinumero, puhelinnumero. 

Syyskuu 2021, Työvoimatutkimuksen kotitalousosan lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa kuvaavia tietoja, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja, postiosoite, postinumero, puhelinnumero. 

Elokuu—syyskuu 2021, Työvoimatutkimuksen ad hoc 2022 lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, henkilön koulutusta ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja sekä henkilön ammatillista toimintaa kuvaavia tietoja. 

Kesäkuu 2021, Työvoimatutkimuksen lisämoduulin/Alustatyö lomaketestaus: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, henkilön ammatillista toimintaa kuvaavia tietoja. 

Verkkopalveluiden testaus 

Testaukseen osallistumiseen käytetyn laitteen ip-osoite, henkilön postiosoite, postinumero, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Testaustilanteessa annetut lomake- tai haastatteluvastaukset, ja/tai tallenne testitilanteesta 

Signaali Tilastokeskuksen palveluntestaajat -rekisterin tiedot 

7. Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ja testausaineistoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Henkilötietoja ja testausaineistoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.  

9. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde 029 566 6700 
Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta

www.tietosuoja.fi  

12. Muu informaatio  

Ei muuta informaatiota.