Dataskyddsbeskrivning 26.09.2023: Testmaterial för utveckling av datainsamlingar och webbtjänster

Registret (svar och/eller inspelning under testningen) används för att utveckla datainsamlingarna och webbtjänsterna inom statistikproduktion samt för att styra priser till testarna. 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner 

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Minna Koskela, tfn 029 551 3516 
signaali@stat.fi 

2. Dataskyddsombud 

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)
E-post: tietosuoja@stat.fi  

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter 

Huvudsakligt användningsändamål: utveckling av datainsamlingar och webbtjänster inom statistikproduktionen. 

Dessutom används uppgifterna för att styra priser till testarna. 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). 

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras 

Materialet förvaras i enlighet med Statistikcentralens arkivbildningsplan (ABP). Uppgifterna förvaras två år om ingen annan förvaringstid har definierats för materialen. 

5. Personuppgifter som behandlas 

Följande personuppgifter har införts i registret (svar och/eller inspelning under testningen): 

Test med anknytning till datainsamlingar 

  • Mars-april 2024, testning av blanketten för arbetskraftsundersökningen: förnamn, efternamn, personbeteckning, postadress, postnummer, telefonnummer, uppgifter som beskriver personens företagsverksamhet.
  • Oktober 2023, Testning av blanketten för arbetskraftsundersökningen: förnamn, efternamn, emailadress, personbeteckning, postadress, postnummer, telefonnummer, uppgifter som beskriver personens yrkesverksamhet och utbildning.
  • September—oktober 2023, Testning av blanketten för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden: kön, förnamn, efternamn, födelseår, emailadress, telefonnummer samt uppgifter som beskriver personens användning av tjänster och deras erfarenheter av diskriminering.
  • Mars 2023, testning av blanketten för arbetskraftsundersökningen: förnamn, efternamn, personbeteckning, postadress, postnummer, telefonnummer, uppgifter som beskriver personens företagsverksamhet.
  • Oktober 2022, testning av blanketten för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden: kön, förnamn, efternamn, födelseår, emailadress, telefonnummer samt uppgifter som beskriver personens boende.
  • Augusti—september 2022, testning av blanketten för undersökningen om reseenkäten: Kön, förnamn, efternamn, födelseår, postadress, telefonnummer, uppgifter som beskriver huvudsaklig verksamhet och personens socioekonomiska ställning samt uppgifter som beskriver finländarnas resor, antalet resor och resornas karaktär.
  • Juni och september 2022, testning av blanketten för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden: kön, förnamn, efternamn, födelseår, postadress, telefonnummer samt uppgifter som beskriver huvudsaklig verksamhet och verksamhet i bisyssla. 
  • Mars 2022, testning av blanketten för undersökningen om vuxenutbildning: kön, förnamn, efternamn, födelseår, postadress, telefonnummer, uppgifter som beskriver personens utbildning och deltagande i utbildning samt huvudsakliga verksamhet. 

Testning av webbtjänsterna 

IP-adressen till den apparat som använts för att delta i testningen, personens postadress, postnummer, telefonnummer.

6. Källor som i regel används 

Blankett- eller intervjusvar och/eller inspelning under testningen. 

Uppgifterna i registret Signaali, Statistikcentralens servicetestare 

7. Utlämnande av uppgifter 

Personuppgifter och testmaterial lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. 

8. Överföring till länder utanför EU och EES 

Personuppgifter och testmaterial lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.  

9. Automatiserat beslutsfattande 

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande. 

10. Den registrerades rättigheter 

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html 

11. Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå. 

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Telefonväxel: 029 566 6700 
Registratorskontor: 029 566 6768 

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv  

12. Övrig information  

Ingen övrig information. 

.