Tietosuojaseloste 24.10.2019 Tulo- ja elinolotutkimuksen yhdistelmäkeruu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kaisa-Mari Okkonen

puh. 029 551 3408,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

 

2. Rekisterin nimi

Tulo- ja elinolotutkimuksen yhdistelmäkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, jonka mukaan käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: tulo- ja elinolotutkimuksen yhdistelmäkeruuna kerätyn pilottiaineiston tuottaminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: Yhdistelmäkeruun otoskoko 3 000 kotitaloutta, täydentävä verkkokeruu 2000 + 2000 kotitaloutta.

Valintaperiaatteet: Kaksivaiheinen ositettu otanta väestörekisteristä

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: toimeentulotuki, ammattiliiton jäsenyys, erilaiset terveydentilaa ja hoitotoimenpiteitä kuvaavat tiedot, sosiaalihuollon palveluja, tukia ja tarvetta kuvaavat tiedot, kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden parisuhteesta

Muut tiedot tai tietoryhmä: Demografiset tiedot, kotitalouden tuloihin, asumiseen, velkoihin, terveydentilaan ja elinoloihin liittyviä tietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta
 • Verohallinnon verotietokanta
 • Verohallinnon tulorekisteri
 • Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, elatustukirekisteri, opintotukirekisteri, asumistukirekisteri sekä toimeentulotukirekisteri
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeentulotukirekisteri
 • Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
 • Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
 • Valtiokonttorin sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta
 • Koulutusrahaston tiedostot
 • Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatilarekisteri
 • Tilastokeskuksen yritysrekisteri
 • Finanssivalvonnan (FIVA) tiedot (ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat)
 • Rekisteröidyn oma ilmoitus: tulo- ja elinolotutkimuksen pilottikeruu

Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu tai verkkokeruu, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.