Tietosuojaseloste 27.6.2019: Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Marjut Pietiläinen, puh. 029 551 2798 
tasa-arvo.tilasto@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Laatia tilastoja ja tutkimuksia palkansaajien kokemasta työsyrjinnästä sekä tutkia työsyrjintäkysymysten toimivuutta. Tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Tämä rekisteriseloste kattaa vain tämän tutkimuksen.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Työsyrjintäselvitys 2016

Otoshenkilöitä 915 palkansaajaa, aineisto n= 187

Valintaperiaatteet: Poimittu Työolotutkimus 2013 -aineistosta ne palkansaajat, jotka ovat havainneet syrjintää kohdistuen naisiin, miehiin, vanhaan ikään, nuoreen ikään tai suosikkijärjestelmiin sekä noin 100 ei syrjintää havainnutta verrokkia.

Tutkimusaineiston koko noin 26 muuttujaa.

Tietotyypit:  

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot: työsyrjinnän kokeminen, työsyrjintätilanteen kuvaus, työsyrjinnän kuvaus, työsyrjinnän seurausten kuvaus

Muut tiedot tai tietoryhmä: henkilöä kuvaavia taustatietoja, kuten ikä ja sukupuoli.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: tutkintorekisteri

Tutkimusaineisto kattaa Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa -tutkimuksen lomakkeen tietosisällön, mutta siihen on lisäksi poimittu tietoja kohdehenkilöiden työvoimatutkimuksen haastatteluista.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (nettikysely) pois lukien otostiedot ja tutkintorekisterin tiedot.

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat internetkyselyyn sekä kahdessa yksittäistapauksessa postikyselyyn ja puhelinhaastatteluun, kun vastaajilla ei ole ollut internetiä saatavilla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.