Dataskyddsbeskrivning 27.6.2019: Upplevd arbetsdiskriminering bland löntagare i Finland

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: (029 551) 1000 (växel)

Kontaktperson: Marjut Pietiläinen, tfn 029 551 2798 
tasa-arvo.tilasto@stat.fi

Dataskyddsombud: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Upplevd arbetsdiskriminering bland löntagare i Finland

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Framställa statistik och undersökningar om upplevd arbetsdiskriminering bland löntagare samt undersöka hur frågor som gäller arbetsdiskriminering fungerar. För forskningsändamål används material som är individskyddat.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Denna registerbeskrivning täcker bara denna undersökning.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsmaterial 1: Utredning om arbetsdiskriminering 2016

Urvalspersoner 915 löntagare, materialet n= 187

Urvalsprinciper: De löntagare som har observerat diskriminering riktad mot kvinnor, män, hög ålder, ung ålder eller favoritsystem samt ungefär 100 medlemmar i en kontrollgrupp som inte observerat diskriminering har tagits ut ur materialet i Arbetsmiljöundersökningen 2013.

Undersökningsmaterialets storlek ungefär 26 variabler.

Uppgiftstyper:                  

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer

Uppgifter som hör till särskilda personuppgiftskategorier: upplevd arbetsdiskriminering, beskrivning av situationen där arbetsdiskriminering förekommit, beskrivning av arbetsdiskrimineringen, beskrivning av följderna av arbetsdiskrimineringen

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: bakgrundsuppgifter som beskriver personen, såsom ålder och kön.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Materialet kan överlåtas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal och efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har raderats. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: examensregistret

Undersökningsmaterialet täcker datainnehållet i blanketten till undersökningen Upplevd arbetsdiskriminering bland löntagare i Finland, men dessutom ingår uppgifter som framkommit i intervjuerna av urvalspersonerna i arbetskraftsundersökningen.

Den registrerades egna upplysningar:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (webbenkät), med undantag av uppgifterna i urvalet och examensregistret.

Hur uppgiften erhållits:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på en webbenkät samt i två enskilda fall på en postenkät och telefonintervju då uppgiftslämnarna inte hade tillgång till internet.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.