Tietosuojaseloste 7.5.2018 Työtapaturmat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00220 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 1343, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Arto Miettinen, puh. 029 551 2963,
tyotapaturmat@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Työtapaturmat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työtapaturmatilaston tuottaminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Valintaperiaatteet: Henkilölle on sattunut työtapaturma, josta vakuutuslaitos on maksanut korvausta. Lisäksi tapaturmasta on seurannut vähintään 4 päivän työkyvyttömyys.

Tunnistetiedot: vahinkonumero, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: tapaturmasta (tapaturmatyyppi, vamman laatu, vahingoittunut ruumiinosa)

Muut tiedot tai tietoryhmä:

- työtapaturman uhrin työpaikasta ja työympäristöstä (toimiala, aiheuttaja)

- työtapaturman uhrista (sukupuoli, ikä, ammatti)

- maatalousyrittäjien tapaturmista lisäksi: työvaihe

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tapaturmaa koskeviin tietoihin on liitetty tietoja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ja aluetietokannasta (alueluokitus).

Tapaturmaa koskevat tiedot: Tapaturmavakuutuskeskus ja Maatalousyrittäjäin eläkelaitos.

Työvoiman määrää koskevat tiedot: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus.

Kuntatieto: Alueluokitus.

Tiedon saantitapa: Tapaturmaa koskevat tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen suojattuna sähköpostilähetyksenä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.