Tietosuojaseloste 13.3.2018: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Rauli Kohvakka, 029 551 3448, Perttu Melkas, 029 551 2511
tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Laatia tilastoja ja tutkimuksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tuottaa EU:n neuvoston ja parlamentin sekä komission asetusten vaatimusten mukaisesti EU:n Usage of ICT in households and by individuals -tutkimuksen aineisto EU:n tilastovirastolle Eurostatille.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm:

Vuonna 1996, otos 3488, 10–74-vuotiaat

Vuonna 1999, otos 3887, 10–74-vuotiaat

Vuonna 2002, otos 4650, yli 10-vuotiaat

Vuonna 2003, otos 4200, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2004, otos 4200, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2005, otos 4715, yli 10-vuotiaat

Vuonna 2006, otos 4333, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2007, otos 4300, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2008, otos 4540, yli 16-vuotiaat

Vuonna 2009, otos 4300, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2010, otos 4300, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2011, otos 4300, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2012, otos 4300, 16–74-vuotiaat

Vuonna 2013, otos 4750, 16–89-vuotiaat

Vuonna 2014, otos 4850, 16–89-vuotiaat

Vuonna 2015, otos 4850, 16–89-vuotiaat

Vuonna 2016, otos 4850, 16–89-vuotiaat

Vuonna 2017, otos 4850, 16–89-vuotiaat

Vuonna 2018, otos 5100, 16–89-vuotiaat

Valintaperiaatteet: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö ‑tutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukko on maassa asuva kotitalousväestö.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero): Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.

Arkaluonteiset tiedot: Terveydentila (oma ilmoitus)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Henkilöä koskevia taustatietoja kuten sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, NUTS2-alue, jolla asuu, ikä, asuinkunta, suoritettu koulutus, ammatti, kotitalouden tietotekniset laitteita ja internet-yhteyksiä koskevia tietoja, tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin käyttöä, käytön useutta ja käyttötapoja koskevia tietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta (alkujaan väestörekisteristä).

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otos- ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat vuoteen 2015 asti tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin ja vuodesta 2016 alkaen puhelinhaastatteluihin ja verkossa täytettävään kyselyyn.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.