Dataskyddsbeskrivning 13.3.2018: Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Rauli Kohvakka, tfn 029 551 3448, Perttu Melkas, tfn 029 551 2511,
tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Framställa statistik och genomföra undersökningar om finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. Att producera material för EU:s undersökning Usage of ICT in households and by individuals för EU:s statistikbyrå Eurostat enligt kraven i EU-parlamentets och rådets samt kommissionens förordningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal:

År 1996, urval 3 488, 10–74-åringar

År 1999, urval 3 887, 10–74-åringar

År 2002, urval 4 650, över 10-åringar

År 2003, urval 4 200, 16–74-åringar

År 2004, urval 4 200, 16–74-åringar

År 2005, urval 4 715, över 10-åringar

År 2006, urval 4 333, 16–74-åringar

År 2007, urval 4 300, 16–74-åringar

År 2008, urval 4 540, över 16-åringar

År 2009, urval 4 300, 16–74-åringar

År 2010, urval 4 300, 16–74-åringar

År 2011, urval 4 300, 16–74-åringar

År 2012, urval 4 300, 16–74-åringar

År 2013, urval 4 750, 16–89-åringar

År 2014, urval 4 850, 16–89-åringar

År 2015, urval 4 850, 16–89-åringar

År 2016, urval 4 850, 16–89-åringar

År 2017, urval 4 850, 16–89-åringar

År 2018, urval 5 100, 16–89-åringar

Urvalsprinciper: Datainsamlingen gällande undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik bygger på ett urval som slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas.. Populationen består av den hushållsbefolkning som bor i Finland.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och urvalsnummer (dvs. ett unikt löpande nummer): Statistikcentralen använder urvalsnumret som identifikationsuppgift och vid behov också personbeteckningen. I filen som levereras till Eurostat används bara urvalsnumret som identifikationsuppgift.

Känsliga uppgifter: Hälsotillstånd (egna upplysningar)

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Bakgrundsuppgifter som gäller personen, t.ex. kön, födelsetid, civilstånd, NUTS2-område där personen bor, ålder, bostadskommun, genomförd utbildning, yrke, uppgifter om hushållets datatekniska utrustning och internetanslutningar, uppgifter om användning av dator, mobiltelefon och internet, användningsfrekvens och användningssätt

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Uppgifterna från Statistikcentralens examensregister har fogats till undersökningsmaterialet.  Urvalsuppgifterna har erhållits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland (ursprungligen befolkningsregistret).

Den registrerades egna upplysningar:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (intervju), med undantag av uppgifterna i urvalet och examensregistret. Deltagandet i undersökningen och besvarandet av enskilda frågor är helt frivilligt. Personerna är medvetna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Hur uppgiften erhållits:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig fram till 2015 på datorstödda telefonintervjuer och från 2016 på datorstödda telefonintervjuer och på frågeformulär på Internet.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.