Tietosuojaseloste 14.3.2018: Vapaa-ajan osallistuminen

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Riitta Hanifi, puh. 029 551 2946,
oikeus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
vapaa-aika@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Vapaa-ajan osallistuminen

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tietoja käytetään vapaa-ajan ja siinä tapahtuneiden muutosten tilastointiin ja tutkimiseen väestöryhmittäin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Aineisto 1: Itsetäytettävän verkko- ja postikyselyn otos. Otoshenkilöitä 12 650 (15–74-vuotiaat)

Aineisto 2: Käyntihaastattelun otos. Otoshenkilöitä 2350 (10–14-vuotiaat sekä 75 vuotta täyttäneet)

Valintaperiaatteet: Tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukkona maassa asuva 10 vuotta täyttänyt väestö.

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: Terveydentila (oma ilmoitus), uskonnollinen osallistuminen, osallistuminen ammatillisen yhdistyksen, poliittisen ja uskonnollisen yhdistyksen toimintaan

Muut tiedot tai tietoryhmä: Henkilöiden taustatiedot (esimerkiksi sukupuoli, ikä, ammatti, kulutusaste, asuinpaikka), vapaa-ajan toimintaa koskevat tiedot

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (itsetäytettävä verkko- ja paperilomakekysely 15–74-vuotiailla ja käyntihaastattelu 10–14-vuotiailla ja 75 vuotta täyttäneillä) pois lukien otostiedot. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa: Tutkimustiedot perustuvat 15 000 henkilön otoksella toteutettuun verkko- ja paperilomakekyselynä sekä käyntihaastatteluna tapahtuvaan tiedonkeruuseen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.