Dataskyddsbeskrivning 14.3.2018: Fritidsdeltagande

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Riitta Hanifi, tfn 029 551 2946,
vapaa-aika@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Fritidsdeltagande

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Uppgifterna används för att statistikföra och undersöka fritiden och förändringar i den efter befolkningsgrupp.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: -

Urvalsstatistik, antal:

Material 1: Urval för webb- och postenkäten som fylls i av svarspersonen själv

Urvalspersoner 12 650 (15–74-åringar)

Material 2: Urval för besöksintervjun

Urvalspersoner 2 350 (10–14-åringar samt 75 år fyllda)

Urvalsprinciper: Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Populationen består av Finlands befolkning som fyllt 10 år, som bor stadigvarande i landet.

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: hälsotillstånd (egna upplysningar), religiöst deltagande, deltagande i verksamheten i fackliga, politiska och religiösa organisationer.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Personernas bakgrundsuppgifter (t.ex. kön, ålder, yrke, utbildningsnivå, boningsort), uppgifter som gäller fritidsaktiviteter

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Urvalsuppgifterna har erhållits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (enkät på webb- och pappersblankett som svarspersonen fyller i själv för 15–74-åringar och besöksintervju för 10–14-åringar och 75 år fyllda), exkl. urvalsuppgifterna. Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Personerna är medvetna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Hur uppgiften erhållits: Uppgifterna i undersökningen baserar sig på en datainsamling som genomförs med ett urval på 15 000 personer i form av en enkät på webben och på pappersblankett samt som besöksintervju.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.