Tietosuojaseloste 13.10.2021 – Palkkatilastotiedot

Palkkatilastotiedot sisältävät kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajia ja palkkausta koskevia tietoja. Tiedoista tuotetaan tilastoja, jotka kuvaavat palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja, palkkojen muodostumista ja hajontaa sekä ansiotason muutoksia. Lisäksi tietoja voidaan käyttää muiden Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan. Palkkatilastotiedot muodostetaan yhdistämällä työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämät tiedot sekä Tilastokeskuksen palkkatiedonkeruiden tiedot.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Antti Katainen, puh. 029 551 2347

palkkarakennetilasto@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: palkkatilastojen tuottaminen (yksityisen, kunta- ja valtiosektorin palkkatilastot sekä ansiotasoindeksi ja palkkarakennetilasto)

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tiedonkeruussa kerätyt aineistot säilytetään määräajan (n. 3-5 vuotta).

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Tiedot koskevat eri työnantajasektoreiden palkansaajia ja heidän palkkaukseensa liittyviä tietoja. Julkisen sektorin palkansaajista käytössä on kokonaisaineisto.

Kokonaisaineisto, lkm: 521 000

  - kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat 445 000

  - valtion palkansaajat 76 000

Otosaineisto, lkm: 790 000

  - järjestäytyneiden yritysten palkansaajat 755 000

  - järjestäytymättömien yritysten palkansaajat 35 000

Valintaperiaatteet:

Järjestäytyneiden yritysten palkansaajat: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut mukaan lukien Tilastokeskuksen Avainta-tiedonkeruu. Järjestäytymättömien yritysten palkansaajat: Tilastokeskuksen otostiedonkeruu, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala.

Valtion budjettitalouden piirissä olevat palkansaajat: Valtionkonttorin TAHTI-aineisto

Kuntasektorin palkansaajat: Tilastokeskuksen palkka- ja toimipaikkatiedonkeruu kunnille ja kuntayhtymille

Tunnistetiedot:

Yritystunnus, yrityksen jäsennumero, työnantajatunnus, toimipaikkatunnus, paikallisyksikkötunnus, virastonumero, henkilötunnus ja sen surrogaattitunnus.

Arkaluonteiset tiedot:

Palvelussuhteen luonnetta ja palkan täysimääräisyyttä koskevat muuttujat sisältävät terveydentilaa/kuntoutumista koskevaa tietoa.

Muut tiedot tai tietoryhmät:

Työnantajien tiedot: mm. toimiala, palkansaajien lukumäärä, paikallisyksikkö- ja toimipaikkatunniste, sijaintitiedot

Palkansaajan luokittelutiedot ja palkkaukseen liittyvät tiedot:

Esimerkiksi sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, koko-/osa-aikaisuus, palvelussuhteen luonne ja laji, työaikajärjestelmä, työaika, sopimusala, palkkahinnoittelun tunnus, säännöllisen työajan ja kokonaistyöajan ansiot ja ansioiden muodostuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Yksityinen sektori: Työnantajajärjestöjen omia jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut. Tietoja saadaan seuraavista: Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry, Avaintyönantajat Avainta ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KIT, Teatterin Tiedotuskeskus Tinfo. Tilastokeskuksen suora tiedonkeruu järjestäytymättömille yrityksille (Yksityisen sektorin palkkatiedustelu).

Kuntasektori: Tilastokeskuksen suora tiedonkeruu kunnille ja kuntayhtymille (Kuntasektorin palkkatiedustelu).

Valtiosektori: Valtiokonttorin TAHTI-järjestelmä.

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Verohallinto: Henkilöveroaineisto, Tulorekisteri

Pääesikunta: Varusmiesrekisteri

Kela: Sairausvakuutusrekisteri

Tiedon saantitapa

Sähköinen tiedonkeruu, tiedonsiirto, verkkolomake, tekninen tallenne, linjasiirto, puhelin ja sähköposti.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa.  Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä sitä luonnollista henkilöä, jonka tietoja järjestelmään on rekisteröity. 

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne. Voit lähettää tarkastuspyyntölomakkeen (pdf) Tilastokeskuksen kirjaamoon. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys.  

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset 

Suurin osa Tilastokeskuksen tehtävistä - kuten tämäkin tehtävä - perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.  

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde 029 566 6700 
Kirjaamo 029 566 6768
 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fiSiirryt toiseen palveluun.  

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

13. Muu informaatio

Ei muuta informaatiota.