Dataskyddsbeskrivning 13.10.2021: Statistikuppgifter om löner

Statistikuppgifterna om löner innehåller uppgifter om löntagare och löner inom alla arbetsgivarsektorer. Av uppgifterna produceras statistik som beskriver antal löntagare, tim- och månadslöner, lönebildning och lönespridning samt förändringar i inkomstnivån. Dessutom kan uppgifterna användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde samt för vetenskaplig forskning. Statistikuppgifterna om löner bildas genom att sammanslå de uppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlat in från sina medlemmar med uppgifterna i Statistikcentralens datainsamlingar om löner.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Antti Katainen, tfn 029 551 2347

palkkarakennetilasto@stat.fi

2.Dataskyddsombud

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt användningsändamål: att framställa lönestatistik (lönestatistik inom den privata, kommunala och statliga sektorn samt förtjänstnivåindex och lönestrukturstatistik).

Ytterligare kan uppgifterna i registret i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige).

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. Det material som samlats in i datainsamlingen förvaras enligt Statistikcentralens beslut en bestämd tid (omkring 3–5 år).

5. Personuppgifter som behandlas

Uppgifterna gäller löntagare inom olika arbetsgivarsektorer och uppgifter i anknytning till deras löner. Ett totalmaterial används om löntagarna inom den offentliga sektorn.

Totalmaterial, antal: 521 000

  - kommunernas och samkommunernas löntagare 445 000

  - statens löntagare 76 000

Urvalsmaterial, antal: 790 000

  - löntagare i organiserade företag 755 000

  - löntagare i icke-organiserade företag 35 000

 

Urvalsprinciper:

Löntagare i organiserade företag: Löneenkäter till organisationernas medlemsföretag inklusive Statistikcentralens datainsamling Avainta.

Löntagare i icke-organiserade företag: Statistikcentralens datainsamling genom urval, företagets storlek och näringsgren som stratifieringskriterier.

Löntagare som omfattas av statens budgetekonomi: Statskontorets TAHTI-material

Löntagare inom kommunsektorn: Statistikcentralens datainsamling om löner och arbetsställen för kommuner och samkommuner

Identifikationsuppgifter:

FO-nummer, företagets medlemsnummer, arbetsgivarkod, arbetsställesignum, lokalenhetens kod, ämbetsverkskod, personbeteckning och dess surrogatkod.

Känsliga uppgifter:

Variablerna för anställningsförhållandets art och lönens fulla belopp innehåller uppgifter om hälsotillstånd/rehabilitering.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier:

Uppgifter om arbetsgivarna: bl.a. näringsgren, antal löntagare, lokalenhetens kod och arbetsställesignum, belägenhetsadress.

Löntagarens klassificeringsuppgifter och uppgifter om lönen:

T.ex. kön, ålder, utbildning, yrke, hel-/deltidsanställning, anställningsförhållandets art och slag, arbetstidssystem, arbetstid, avtalsbransch, löneklassificeringskod, löner för ordinarie arbetstid och total arbetstid och lönebildning.

6. Källor som i regel används

 

Hur uppgiften erhållits: linjeöverföring,

 

Personuppgiftsansvarig och register

Privata sektorn: Löneenkäter för arbetsgivarorganisationernas egna medlemsföretag. Uppgifter fås från följande: Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry, Avaintyönantajat Avainta ry, Finlands näringsliv rf, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Teaterinfo Finland TINFO. Statistikcentralens direkta datainsamling för icke-organiserade företag (Löneenkät inom den privata sektorn).

Kommunsektorn: Statistikcentralens direkta datainsamling för kommuner och samkommuner (Enkät om löner inom kommunsektorn).

Statliga sektorn: Statskontorets system TAHTI.

Statistiska och administrativa register

Statistikcentralen: Examensregistret

Statistikcentralen: Företags- och arbetsställeregistret

Skatteförvaltningen: Personskattematerial, Inkomstregistret

Huvudstaben: Beväringsregistret

FPA: Sjukförsäkringsregistret

Hur uppgifter erhålls

Elektronisk datainsamling, dataöverföring, webblankett, teknisk upptagning, linjeöverföring, telefon och e-post blankett

7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter.  Med registrerad avses här den fysiska person vars uppgifter har registrerats i systemet. 

Du har rätt att få tillgång till och kontrollera personuppgifter om dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor. 

 

Rätt till rättelse  

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter som gäller dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.  

 

Begränsningar av den registrerades rättigheter 

Största delen av Statistikcentralens uppgifter – liksom även denna uppgift – baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

 

11. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå. 

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Telefonväxel: 029 566 6700 
Registratorskontor: 029 566 6768 

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.  

 

12. Övrig information  

Ingen övrig information.