Tietosuojaseloste 9.11.2022: EDUC opiskelijat (tutkimusaineisto) 

Tietosuojaseloste – Tutkijapalvelun valmisaineisto: EDUC_OPISK, EDUC opiskelijat

Koulutukseen liittyvien valmisaineistomoduulien (EDUC-tutkimusaineistot) opiskelijamoduuli sisältää tiedot opiskelijoista, jotka ovat olleet 20.9. kirjoilla tutkintoon johtavassa lukiokoulutuksessa, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa. Tietosisältö kattaa myös kalenterivuonna ammatillisessa koulutuksessa kirjoilla olleet tai oppisopimukseen osallistuneet opiskelijat. Pitkittäisaineisto, joka päivittyy vuosittain.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto

S-posti: tutkijapalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Valmisaineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite). Siltä osin kuin tietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä kyselyillä, henkilötietojen käsittely perustuu TSA 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (yleistä etua koskeva tehtävä)

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm:           735 422 suojattua hnroa/v. 2020

Valintaperiaatteet:                Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat Suomessa. 

Tietotyypit:                          Henkilötiedot: Suojattu henkilönumero, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, äidinkieli, kotikunta, opiskelijatietoja.

Tunnistetiedot:                     Suojattu henkilönumero

Arkaluonteiset tiedot:           Ei ole.

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi osoitteessa https://taika.stat.fi 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus. Tilastokeskuksen koulutuksen tilastoinnissa hyödynnetyt valmiit tilastoaineistot.

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

 7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta

www.tietosuoja.fi

 

12. Muu informaatio

-