Tietosuojaseloste 6.2.2023: Tutkijapalvelun valmisaineisto EDUC toisen asteen yhteishaku (tutkimusaineisto)

Tietosuojaseloste – Tutkijapalvelun valmisaineisto: EDUC_TYHR, EDUC toisen asteen yhteishaku

Koulutukseen liittyvien valmisaineistomoduulien (EDUC-tutkimusaineistot) toisen asteen yhteishaku -moduuli koostuu henkilöistä, jotka osallistuivat toisen asteen koulutuksen yhteishakuun.

Pitkittäisaineisto, jota päivitetään vuosittain.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Tilastokeskus 

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto 

tutkijapalvelut@stat.fi 

 1. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava: Elina Tavast 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

S-posti: tietosuoja@stat.fi 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).  

 1. Henkilötietojen säilytysaika 

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot. 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot 

Kokonaistilasto, lkm: 59 707 suojattua hnroa /v. 2019 

Valintaperiaatteet: Henkilöt, jotka osallistuivat toisen asteen koulutuksen yhteishakuun.   

Tietotyypit: Henkilötiedot-hakijan pseudotunnus, suojattu yksilöintitunnus ODW:ssä ja suojattu oppijanumero, kansalaisuus, kotimaa, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja asuinkunta 

Hakijan aikaisempaa koulutusta ja lähtökoulua koskevat tiedot, hakukohteen ja valinnan perusteita koskevat tiedot, valinnan tulosta, opiskelupaikan vastaanottamista ja oppilaitokseen ilmoittautumista koskevat tiedot. 

Tunnistetiedot: Suojattu henkilön yksilöintitunnus ODW:ssä, suojattu oppijanumero, suojattu henkilönumero 

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole 

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen koulutuksen tilastoinnissa muodostuneet valmiit tilastoaineistot. 

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne. 

 1.  Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen. 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.  

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet  

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html. 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 

Puhelinvaihde 029 566 6700 

Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi  

 1. Muu informaatio 

-