Tietosuojaseloste 9.6.2023: Tutkijapalvelun valmisaineisto: FIRM BANKR Konkurssit

Tutkimuskäyttöön on suojattu konkurssitilaston perusaineisto 1985 alkaen. Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista. Vireille tulleiden konkurssihakemusten tiedot julkaistaan kuukausittain ja loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten tiedot vuosittain. Tilaston perustana olevat tiedot saadaan oikeushallinnon asianhallintajärjestelmästä.
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto

S-posti: tutkijapalvelut@stat.fi

 

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan e-alakohdassa tarkoitetun yleisen edun perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm:           N. 85 000 yritystunnusta ja 10 000 shnroa vuodesta                                 1985 alkaen

Valintaperiaatteet:                Käräjäoikeuksissa vireille tulleet ja loppuun käsitellyt konkurssihakemukset. 

Tietotyypit:                          Valmisaineisto sisältää tietoja konkurssihakemuksesta, konkurssiin asettamisesta, lopullisesta päätöksestä, konkurssin hakijan toimialasta, konkurssiin haettavan yrityksen lopullisista tiedoista

Tunnistetiedot:                   Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla toissijaisena tunnuksena myös suojattu henkilötunnus, suojattu konkurssivelallisen henkilönumero.

Arkaluonteiset tiedot:           Ei ole.

Lisätietoja:                           Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Aineisto perustuu käräjäoikeuden riita- ja hakemusasioiden Tuomas -kirjaamisjärjestelmän tietoihin sekä Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin.

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-