Dataskyddsbeskrivning 9.6.2023: Forskartjänstens färdiga material FIRM Konkurser

Konkursstatistikens primärmaterial har skyddats för forskningsändamål fr.o.m. år 1985. Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar i tingsrätterna. Uppgifter om anhängiggjorda konkursansökningar publiceras månatligen och uppgifter om slutbehandlade konkursansökningar årligen. De uppgifter som statistiken baserar sig på fås ur justitieförvaltningens ärendehanteringssystem.
 

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Kirsi-Marja Aalto

E-post: tutkijapalvelut@stat.fi

 1. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

 

 1. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Användning av materialet för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar om samhällsförhållanden.

Personuppgifter behandlas med stöd av det allmänna intresse som avses i artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 

 1. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. Undersökningsmaterial som bildats utgående från statistikmaterial förvaras på samma sätt som statistikens slutliga informationsmaterial på enhetsnivå.

 

 1. Personuppgifter som behandlas

Totalstatistik, antal: Omkring 85 000 FO-nummer och 10 000 skyddade personnummer fr.o.m. år 1985

Urvalsprinciper: Anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar i tingsrätterna. 

Uppgiftstyper: Det färdiga materialet innehåller uppgifter om konkursansökan, försättande i konkurs, det slutliga beslutet, konkurssökandens näringsgren samt slutliga uppgifter om det företag som söks i konkurs

Identifikationsuppgifter: I fråga om privata näringsidkare används skyddad personbeteckning som sekundärt kännetecken, konkursgäldenärens skyddade personbeteckning.

Känsliga uppgifter: Inga.

Ytterligare information: Taika-katalogen över undersökningsmaterial: https://taika.stat.fi/sv/. 

 

 1. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register: Materialet baserar sig på uppgifterna i tingsrättens inskrivningssystem Tuomas för tvistemål och ansökningsärenden samt på uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister.

Hur uppgifter erhålls: Teknisk registrering.

 

 1.  Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

 1. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan materialet användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

 1. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

 

 1. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

 

 1. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

E-post: tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

 

 1. Övrig information

-