Tietosuojaseloste 12.05.2023 / FOLK jaksotiedot: asuinliitot

Henkilön perustietoihin ja toimintaan liittyvien valmisaineistomoduulien (FOLK-tutkimusaineistot) asuinliitot-moduulissa on tietoja vuoden vaihteessa väestöön kuuluvista yhdessä asuvista pareista vuodesta 1987 lähtien.  Asuinliittoaineiston pareja ovat perhetilaston määritelmien mukaiset eri sukupuolta olevat avo- ja avioparit. Tähän aineistoon on hyväksytty ainoastaan täysi-ikäiset parit, joiden yhdessä asuminen on kestänyt vähintään 90 päivää.

Pitkittäistiedosto, joka päivittyy vuosittain.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto

tutkijapalvelut@stat.fi

 1. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm:           Vuosittain n. 2,5 miljoonaa henkilöä     

Valintaperiaatteet:                Suomessa vakinaisesti asuvat/asuneet, 18-vuotta täyttäneet, henkilöt vuodesta 1987 lähtien.

Tietotyypit:                          Henkilötietoja – suojattu henkilönumero, puolison suojattu henkilönumero, puolison järjestysnumero. Aineisto sisältää tietoja yhteenmuuttopäivistä, mahdollisesta avioliiton- ja kuolinpäivämäärästä.

Tunnistetiedot:                     Suojattu henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot:           Ei ole

Lisätietoja:                           Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

 1.  Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

 1. Muu informaatio