Tietosuojaseloste 11.5.2023 / Tutkijapalvelun valmisaineisto: FOLK jaksotiedot - työsuhde

Sisältyy FOLK jaksotiedot -moduuliin. Työsuhdeaineisto sisältää tietoja henkilön vuoden viimeisen viikon työsuhteesta, henkilön vuoden pisimmästä työsuhteesta ja mahdollisesta henkilön sivutyösuhteesta. Lisäksi aineistossa on muita työsuhdejaksoja. Aineistossa on 15 vuotta täyttäneiden työsuhdejaksoja vuoteen 2015 saakka. Vuodesta 2016 lähtien nuorimmat ovat 18-vuotiaita. 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Tilastokeskus 

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto 

tutkijapalvelut@stat.fi 

 1. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava: Elina Tavast 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

S-posti: tietosuoja@stat.fi 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).  

 1. Henkilötietojen säilytysaika 

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot. 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot 

Kokonaistilasto, lkm: Vuosittain n. 2,5 miljoonaa henkilöä       

Valintaperiaatteet: Suomessa vakinaisesti asuvat/asuneet henkilöt 

Tietotyypit: Aineisto sisältää tietoja henkilön vuoden viimeisen viikon työsuhteesta, henkilön vuoden pisimmästä työsuhteesta ja mahdollisesta henkilön sivutyösuhteesta 

Tunnistetiedot: Suojattu henkilötunnus 

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole. 

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi osoitteessa https://taika.stat.fi  
 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus. Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto 

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne. 

 

 1.  Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen. 

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.  

 

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet  

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html. 

 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 

Puhelinvaihde 029 566 6700 

Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi  

 

 1. Muu informaatio