Tietosuojaseloste 12.5.2023 / Tutkijapalvelun valmisaineisto TAX Tulorekisterin etuustiedot

Tutkijapalvelun valmisaineisto: TAX_BENEFIT tulorekisterin etuustiedot

Henkilön tulo- ja etuustietoihin liittyvien valmisaineistomoduulien (TAX-tutkimusaineistot) etuustiedot-moduulissa on tietoja maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tiedot on poimittu Verohallinnon ylläpitämästä kansallisesta sähköisestä tietokannasta, joka sisältää henkilöiden reaaliaikaiset, maksukohtaiset palkka-, eläke- ja etuustiedot. Eläke- ja etuustietoja on ilmoitettu tulorekisteriin vuoden 2021 alusta lähtien.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto

S-posti: tutkijapalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietojen käsittely Tilastokeskuksessa perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm: Noin 3,4 miljoonaa etuuden saajaa vuodessa

Valintaperiaatteet: Suomessa maksetut etuudet ja eläkkeet.

Tietotyypit: Henkilötiedot, yritystiedot. Aineisto sisältää tarkat etuusilmoitustiedot maksajan ja saajan mukaan maksupäivittäin ja tulolajeittain. Tulolajeja ovat lapsiperheiden etuudet ja kotihoidon tuki, opintoetuudet, työttömyysetuudet, vanhuuseläkkeet, muut eläkkeet, valikoidut muut etuudet ja suoritukset (tarkemmin muuttujakuvauksessa), rintamalisät sekä vähennettävät erät. Tulonsaajan tiedot: suojattu henkilönumero, suojattu y-tunnus, suojattu muu tunnus, maakoodi. Tunnistetiedot: Etuuden saajan suojattu henkilönumero, etuuden saajan suojattu y-tunnus, etuuden saajan suojattu muu tunnus, etuuden maksajan suojattu y-tunnus.

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tulorekisteri.

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

 7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta

www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-