Tietosuojaseloste 12.5.2023 / Tutkijapalvelun valmisaineisto: TAX Tulorekisterin palkkatiedot

Henkilön tulo- ja etuustietoihin liittyvien valmisaineistomoduulien (TAX-tutkimusaineistot) palkkatiedot-moduulissa on tietoja palkoista. Tiedot on poimittu Verohallinnon ylläpitämästä kansallisesta sähköisestä tietokannasta, joka sisältää henkilöiden reaaliaikaiset, maksukohtaiset palkka-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri ei sisällä mm. pääoma- ja yrittäjätuloja.

Palkkatietoja ovat ilmoittaneet tulorekisteriin vuoden 2019 alusta lähtien kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.

Tutkimuskäyttöön suojattu Tilastokeskuksen tulorekisteri-valmisaineisto sisältää tarkat tuloilmoitustiedot maksajan ja saajan mukaan maksupäivittäin ja tulolajeittain. Tulorekisteri-valmisaineisto sisältää tietoja vain voimassa olevista tuloilmoituksista. Aineisto ei sisällä korvattuja ja mitätöityjä ilmoituksia.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto

S-posti: tutkijapalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietojen käsittely Tilastokeskuksessa perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm:           Noin 3 miljoonaa eri tulonsaajaa

Valintaperiaatteet:                Suomessa maksetut etuudet ja eläkkeet.

Tietotyypit:  Henkilötiedot, yritystiedot; maksajan tiedot: suojattu yritystunnus, suojattu henkilötunnus, tieto muusta mahdollisesta tunnuksesta, maksajan tunnus; tulonsaajan tiedot: suojattu henkilönumero, suojattu muu tunnus, palvelusuhteen tietoja, ammattitietoja; aineiston omistajan suojattu henkilönumero; aineiston muodostajan suojattu henkilönumero; aineiston lähettäjän suojattu henkilönumero; maksukohtaiset palkkatiedot.

Tunnistetiedot:  Maksajan suojattu yritystunnus, maksajan suojattu henkilönumero, maksajan suojattu henkilötunnus, maksajan suojattu muu tunnus, saajan suojattu yritystunnus, saajan suojattu henkilönumero, saajan suojattu muu tunnus.

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tulorekisteri.

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta

www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-