Tietosuojaseloste 9.5.2023: FLOWN Yhdistetty omistaja-työntekijä-työnantaja-aineisto (tutkimusaineisto) ​

FLOWN (Finnish Longitudinal OWNer-Employer-Employee Data) -valmisaineisto mahdollistaa yritysten ja niiden omistajien tietojen yhdistämisen ja käytön tutkimuksessa. Aineisto perustuu Verohallinnon Tilastokeskukselle tilastotarkoitusta varten toimittamiin osakeyhtiöiden osakastietoihin, yhtiömiestietoihin ja osinkotietoihin.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus 

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Kirsi-Marja Aalto 

tutkijapalvelut@stat.fi 

 1. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

S-posti: tietosuoja@stat.fi 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Aineiston käyttö yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietojen käsittely Tilastokeskuksessa perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tilastoaineistoista muodostettu tutkimusaineisto säilytetään kuten tilastojen lopulliset yksikkötason tietoaineistot. 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm: Vuosittain n. 150 000 yritystä ja n. 210 000 henkilöä, osinkotietoja n. 2 milj. henkilölle.

 

Valintaperiaatteet: Osakeyhtiöt ja näiden omistajaosakkaat.

 

Tietotyypit: FLOWN-aineisto sisältää tietoja yritysten omistajaosakkaista, näiden omistusosuuksista, maksetuista ja saaduista osingoista sekä omistajien ja yritysten perusominaisuuksista, työsuhteista ja koulutuksesta. Tiedoissa on mukana työnantajan yritystunniste sekä työpaikan toimipaikkatunniste. 

Henkilötiedot: Suojattu henkilönumero, omistajan koulutus, kunta, sukupuoli, ikä, ammattiasema, pääasiallinen toiminta

Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella eri yritysaineistoihin, mm. tilinpäätöspaneeliin. Kaikki linkkausmuuttujat on suojattu tutkijapalveluiden koodilla. 

Tunnistetiedot: Suojattu henkilönumero

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.

Lisätietoja: Taika-tutkimusaineistokatalogi: https://taika.stat.fi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus, Verohallinto, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, työssäkäyntitilasto ja Finnish Longitudinal Owner-Employer-Employee Data FLOWN. 

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

 1.  Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

 1. Muu informaatio

-