Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Alueellinen panos-tuotos

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/apt/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot. Taulukoiden tiedot tarkentavat ja syventävät aluetilinpidon tietoja. Niissä kuvataan maakuntien tuotantorakennetta, toimialojen välisiä suhteita sekä maakuntien riippuvuuksia muiden maakuntien ja ulkomaiden tuotevirroista. Alueellisen panos-tuotostutkimuksen tulokset ovat kiinteä osa aluetilinpitoa. Yhtenäisen ja loogisen kehikon mukaan kuvatut tuotevirrat lisäävät aluetilinpidon tietosisältöä ja parantavat sen tietojen laatua.

Tarjonta- ja käyttötaulukot kuvaavat alueen tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tuotteiden tarjontaa sekä näiden tuotteiden käyttöä muiden tuotteiden valmistuksessa (välituotekäyttö), kulutuksen lopputuotteina, pääomanmuodostuksessa ja viennissä. Symmetriset panos-tuotostaulukot kuvaavat toimialojen välisiä riippuvuuksia. Niistä johdettujen analyysitaulukoiden avulla voidaan selvittää toimialojen tuotannon ja loppukäytön merkitys aluetalouteen ja työllisyyteen.

Tietosisältö

Tarjontataulukossa kuvataan tuoteryhmittäin aluetalouden eri toimialoilla käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoa sekä niiden tuontia muilta alueilta ja ulkomailta. Käyttötaulukossa kuvataan tuoteryhmittäin tuotteiden käyttöä eri toimialojen välituotteina, alueen omassa loppukäytössä sekä tuotteiden vientinä maan muille alueille ja ulkomaille. Kuvauksesta ilmenee myös toimialoittaisten kustannusten jakautuminen koti- ja ulkomaisten tuotteiden hankintaan sekä palkkoihin, toimintaylijäämään ja muihin arvonlisäyksen eriin.

Tarjonta- ja käyttötaulukoista muodostetuissa panos-tuotostaulukoissa tarkastellaan toimialojen tuotosten käyttöä eri toimialojen välituotepanoksina sekä loppukäytössä. Panos-tuotostaulukot antavat kuvan tuotantotoiminnan rakenteesta ja toimialojen välisistä riippuvuuksista.

Alueellisen panos-tuotostutkimuksen 2002 tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden käsitteet ja määritelmät perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT95) ja sen kanssa yhdenmukaiseen YK:n System of National Accounts 1993 -järjestelmään (Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis 1999).

Alueelliset panos-tuotostutkimukset antavat kuvan alueen tuotantotoiminnan rakenteesta ja toimialojen välisistä riippuvuuksista. Näiden riippuvuuksien perusteella laaditaan panos-tuotos -malleja, joilla voidaan tutkia kansantalouden rakennemuutoksia sekä arvioida muutosten vaikutuksia esimerkiksi tuotantoon, tuontiin, inflaatioon ja työllisyyteen.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Vuoden 2002 tarjonta- ja käyttötaulukoissa sekä panos-tuotostaulukoissa toimialaluokituksena on kansantalouden tilinpidon TOL2002-pohjainen luokitus ja tuoteluokituksena EU:n toimialapohjaiseen tuoteluokitukseen (CPA) perustuva kansantalouden tilinpidon tuoteluokitus (KTTL). Julkaistavissa taulukoissa on 30 toimiala- ja tuoteryhmää. Alueluokituksena on vuoden 2002 maakunnat.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Alueellinen panos-tuotostutkimus on johdettu tilasto. Pääosa sen laadinnassa käytettävistä tiedoista saadaan rekistereistä, muista tietokannoista ja perustilastojen tilastoaineistoista. Tärkeimmät lähteet ovat aluetilinpito, kansantalouden tilinpito, erityisesti sen tarjonta- ja käyttötaulut, teollisuuden rakenne- ja tuotetilastot, palvelutoimialojen rakennetilastot, ulkomaakauppatilasto, yritys- ja toimipaikkarekisteri, elinkeinoveroaineisto, valtion ja kuntien tilastotietokannat sekä maa- ja metsätalouden tilastot ja kulutustutkimus. Alueellisessa panos-tuotostutkimuksessa, toisin kuin koko maan panos-tuotosta laadittaessa, tarvitaan lisäksi tietoja alueiden välisistä tuotevirroista.

Päivitystiheys

Epäsäännöllinen. Alueellinen panos-tuotostutkimus tehdään (toistaiseksi) erillishankkeena.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tarjonta- ja käyttötaulukoilla sekä alueellisilla panos-tuotostaulukoilla ei ole säännöllistä valmistumis- ja julkistamisaikataulua.

Aikasarja

Alueellisia panos-tuotostutkimuksia on Suomessa tehty kaksi. Ensimmäinen koski vuotta 1995 ja se valmistui vuonna 2000. Toisen alueellisen panos-tuotostutkimuksen tiedot ovat vuodelta 2002 ja se julkistettiin vuoden 2006 syksyllä. Tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Asiasanat

aluetalous, aluetilinpito, kansantalouden tilinpito, panos-tuotosanalyysi, toimialat, tuonti, tuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/apt/yht.html


Päivitetty 07.10.2022