Tilastojen kuvaukset

Tällä sivulla on linkit kaikkien tilastojen kuvauksiin ja muihin tilaston metatietoihin. Tilaston metatiedoissa kerrotaan tietosisällöstä, tietojen keruumenetelmistä, tietolähteistä, käytetyistä luokituksista sekä tilastoaineiston julkisuudesta tai salassa pidettävyydestä.