Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotitalouksien kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktutk/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Elinolot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kulkuvälineitä sekä tuloja. Lisäksi tutkimus tuottaa tiedot yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatavasta etuudesta ja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä.

Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerättiin viimeksi vuonna 2016 puhelinhaastatteluilla, kotitalouksien keräämistä kuiteista ja täyttämistä päiväkirjoista sekä hallinnollisista rekisteriaineistoista. Vuodesta 1966 lähtien kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001, 2006, 2012 ja 2016.

Kulutustutkimuksista on käytettävissä ilmainen PX-Web tietokanta ja maksullinen yhdistetty palveluaineisto vuosista 1985, 1990, 1994–96, 1998, 2001, 2006, 2012 ja 2016. Tilastokeskus laatii tilastoja myös asiakkaiden tilauksesta.

Kulutustutkimuksen julkistuksiin ja katsauksiin sekä artikkeleihin voi tutustua kulutustutkimuksen kotisivuilla - http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html

Tietosisältö

Kulutustutkimus sisältää tietoja kotitalouksien rahankäytöstä erilaisiin tarkoituksiin (esim. ruokaan, liikenteeseen) yhden vuoden ajalta. Lisäksi siinä on runsaasti tietoja kotitalouksien rakenteesta ja toiminnasta, asuinoloista sekä tuloista. Erillisinä tiedostoina ovat saatavissa tiedot kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä, kulutuksesta kasvihuonekaasupäästöiksi ja raaka-aineiden käytöksi muutettuna, etäisyyksistä palveluihin sekä yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatavasta etuudesta.

Tilastotiedot ovat julkisia, mutta tutkimuksen perusaineisto on salainen. Tietojärjestelmistä tuotetaan tunnistamattomassa muodossa oleva palveluaineistoja, joiden käyttöön tarvitaan käyttölupa ja tutkimussuunnitelma.

Käytetyt luokitukset

Kulutusmenot on luokiteltu kansallisen COICOP-HBS -luokituksen mukaan (n. 900 nimikettä). Kulutuksen pääryhmiä ovat elintarvikkeet, juomat ja tupakka, vaatteet ja jalkineet, asuminen ja energia, kodin kalusteet ja koneet, terveys, liikenne, tietoliikenne, kulttuuri- ja vapaa-aika, koulutus, hotellit, ravintolat ja kahvilat sekä muut tavarat ja palvelut.

Tilastotietoa on saatavilla kotitalouksien kulutusmenoista mm. alueluokituksien (esim. NUTS2), kotitaloustyypin, kotitalouden koon ja rakenteen, tuloluokituksien, viitehenkilön sosioekonomisen aseman ja iän mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tutkimus on otostutkimus, jonka vuoden 2016 perusaineistossa on 3 673 kotitaloutta. Tiedot kerätään haastattelulla, talouksien pitämillä päiväkirjoilla, ostokuittitiedoista sekä hallinnollisista rekistereistä. Haastattelussa selvitetään kotitalouden taustatietojen lisäksi mm. kestotavaroiden omistus ja hankinnat sekä asumismenoja. Haastattelun jälkeen kotitaloudet pitävät kahden viikon ajan kirjaa kulutusmenoistaan ja keräävät kuitteja kaikista menoistaan. Koulutus- ja tulotiedot saadaan rekistereistä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Seuraava tiedonkeruu on todennäköisesti vuonna 2020 tai 2021.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot julkistetaan noin vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2016 kulutustutkimuksen ennakolliset tiedot julkistettiin 28.12.2017 ja tietokantataulukot maaliskuussa 2018.

Aikasarja

Tietoja kerättiin ensimmäisen kerran vuonna 1966. Sen jälkeen tutkimus on tehty vuosina 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2012 ja 2016. Vuosien 1966–1990 ja vuosien 1985–2016 tutkimuksista on muokattu aikasarja-aineistot. Aikasarjat eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Asiasanat

asuminen, elinkustannukset, elinolot, hyvinvointipalvelut, kestohyödykkeet, kestokulutustavarat, kotitaloudet, kulutus, kulutusmenot, kulutustutkimus, menot, rahankäyttö, sosioekonominen asema, tulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/yht.html


Päivitetty 03.09.2020