Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Suomalaisten matkailu

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/smat/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille. Tutkimus tilastoi toteutunutta matkailun kysyntää.

Tietosisältö

Kotimaanmatkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on käytetty maksullista majoitusta, vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin.

Ulkomaanmatkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on yövytty kohdemaassa, risteilymatkoihin, päivämatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin.

Muita matkoja kuvaavia ominaisuuksia ovat matkan kohdekunta tai kohdemaa, matkan kesto, matkan alkamis- ja päättymiskuukausi, kulkuväline, majoitusmuoto sekä matkan järjestäminen. Lisäksi kerätään tietoa matkan kustannuksista.

Matkoja tehneistä henkilöistä on käytettävissä demografisia ja sosioekonomisia taustatietoja (sukupuoli, ikä, koulutus, kieli, asuinmaakunta, kotitalouden bruttotulot, kotitalouden koko ja kotitalouden lapsiluku).

Yksilökohtaiset tutkimustiedot ovat tilastolain (280/2004, 12§) mukaan salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Kuntaluokitus sekä kolminumeroinen valtion tunnus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Otospohjainen tietokoneavusteinen puhelinhaastattelututkimus. Vuosina 1991–1995 haastattelut tehtiin kolme kertaa vuodessa, vuosina 1996–1999 neljännesvuosittain ja vuodesta 2000 alkaen kuukausittain. Otokset poimitaan systemaattisella otannalla väestön keskusrekisteristä. Perusjoukkona olivat aluksi 15–74-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, mutta vuonna 2012 kohdejoukko laajeni 15–84-vuotiaisiin. Kuukausittaisen otoksen koko oli 2 200 henkilöä, kunnes 2012 laajennuksen yhteydessä se kasvoi 2 350 henkilöön. Otos on yhteinen kuluttajabarometrin kanssa.

Vuosittain tehdään ns. vuositutkimus, jolla kerätään tietoja matkan tehneistä suomalaisista henkilöistä. Ennen vuotta 2012 tutkimus oli työvoimatutkimuksen liitännäisenä, mutta siirtyi kohdejoukon laajennuksen yhteydessä osaksi joulukuun matkailua koskevaa kuukausitutkimusta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kolmannesvuosittain, vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kolmannesvuositiedot julkaistaan 7 viikon sisällä viitejakson päättymisestä.

Vuosijulkaisu ilmestyy 4 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Aikasarjat alkavat vuodesta 1991, tietosisältöä laajennettu on vuosina 1995–1997. Vuodesta 2000 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia tätä aikaisempien vuosien kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi. Tiedonkeruuta on muutettu myös vuosina 2010 ja 2012. Lisätietoja vuoden 2012 muutoksesta löytyy muutostiedotteesta (http://tilastokeskus.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_fi.html) ja laatuselosteesta (http://tilastokeskus.fi/til/smat/laa.html).

Asiasanat

kotimaanmatkailu, liikenne, lomamatkat, matkailu, matkustajaliikenne, risteilyt, työmatkat, ulkomaanmatkailu, vapaa-aika, vapaa-ajan matkat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/smat/yht.html


Päivitetty 31.01.2019