Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/khki/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet: Energia
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (raportointitaulukot, CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). YK:n ilmastosopimuksen ja sen alaisen Kioton pöytäkirjan lisäksi kasvihuonekaasut on raportoitava EU:lle vuosittain. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä.

Tietosisältö

Tilasto sisältää vuosittaiset päästötiedot suorista kasvihuonekaasuista: hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O, HFC -yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC -yhdisteet (perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3. Lisäksi taulukoidaan seuraavat päästöt: hiilimonoksidi CO, typen oksidit NOx, rikkidioksidi SO2 ja muut kuin metaania sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet NMVOC. Päästöt arvioidaan aktiviteettitietojen ja päästökertoimien perusteella. Raportointitaulukot ja taustaraportti ovat englanninkielisiä.

Käytetyt luokitukset

Käytetyt luokitukset: Luokitukset perustuvat YK:n ilmastosopimuksen ohjeeseen Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention (Decision 24/CP.19), http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kasvihuonekaasujen inventaario perustuu Tilastokeskuksen ja asiantuntijalaitosten (Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus) väliseen työnjakoon, joka on määritelty Suomen kansallisessa inventaariojärjestelmässä. Tilastokeskus toimii asiantuntijalaitoksena tuottamalla inventaarioon energiasektorin ja teollisuusprosessien päästötiedot (pl. F-kaasut). Osa energiasektorin päästötiedoista tulee ostopalveluna VTT:ltä (liikenne ja työkoneet).

Suomen ympäristökeskus tuottaa inventaarioon jätesektorin sekä F-kaasujen päästötiedot. Maatalouden ja maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloussektorin inventaariotiedot laskee Luonnonvarakeskus. Näistä tiedoista tuotetaan Kasvihuonekaasut-tilasto.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Valmistumis- tai julkistamisaika

Pikaennakollinen tilasto (x-1 vuoden tiedot), joka tuotetaan yksinkertaistetuin menetelmin, julkaistaan vuosittain toukokuussa ja toimitetaan EU:n komissiolle 31.7. mennessä. Varsinaisilla kasvihuonekaasuinventaarion laskentamenetelmillä tuotettu ennakollinen tilasto julkaistaan joulukuussa (x-1) ja samat tiedot toimitetaan EU:n komissiolle 15.1. mennessä. Virallinen tilasto (x-2) julkaistaan maaliskuussa ja inventaariotiedot toimitetaan 15.3. mennessä EU:n komissiolle ja 15.4. mennessä YK:n ilmastosopimukselle.

Aikasarja

Tilaston aikasarjat alkavat vuodesta 1990, joka on Kioton pöytäkirjan mukainen perusvuosi. Aikasarja voi päivittyä laskentamenetelmien tai tarkentuneiden lähtötietojen johdosta aina vuoteen 1990 saakka.

Asiasanat

ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmasto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/khki/yht.html

Lisätietoja

http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/index.html-sivut sisältävät tietoja mm. kansallisesta järjestelmästä, inventaarion ohjeistuksesta, laskennasta, raportoinnista ja laadunhallinnasta. Sivuilta pääsee myös tutustumaan suomenkieliseen yhteenvetoraporttiin ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettaviin maaraportteihin ja kaksivuotisraportteihin.


Päivitetty 29.11.2021