Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/khki/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde: Energi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Inventeringen omfattar årliga utsläppsuppgifter om de direkta växthusgaserna: koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O, HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3. Dessutom tabelleras följande utsläpp: kolmonoxid CO, kväveoxid NOx, svaveldioxid SO2 och andra flyktiga organiska föreningar utom metan NMVOC. Utsläppen uppskattas på basis av aktivitetsuppgifter och utsläppskoefficienter. Utsläppstabellerna och bakgrundsrapporterna är på engelska.

Klassificeringar

Använd klassificering: Klassificeringen baserar sig på klimatkonventionens riktlinjer Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention (Decision 24/CP.19).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Inventeringen av växthusgaser bygger på arbetsfördelningen mellan Statistikcentralen och andra expertinrättningar (Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet) som har definierats i Finlands nationella inventeringssystem. Statistikcentralen producerar energisektorns och industriprocessernas (exkl. F-gaser) utsläppsuppgifter. En del av utsläppsuppgifterna för energisektorn erhålls som köptjänst från VTT (trafik och arbetsmaskiner).

Finlands miljöcentral producerar inventeringens utsläppsuppgifter för avfallssektorn och F-gaserna. Inventeringsuppgifter om jordbrukssektorn samt markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbrukssektorn kommer från Naturresursinstitutet. Utgående från dessa uppgifter produceras statistiken över växthusgaser.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Färdigställs eller offentliggörs

Statistik enligt ett snabbestimat (X-1 års uppgifter), som produceras med förenklade metoder, publiceras årligen i maj och skickas till EU-kommissionen senast 31.7. Den preliminära statistiken, som produceras enligt de egentliga beräkningsmetoderna för växthusgasinventeringen, publiceras i december (x-1) och samma uppgifter skickas till EU-kommissionen senast 15.1. Den officiella statistiken (x-2) publiceras i mars och inventeringsuppgifterna skickas till EU-kommissionen senast 15.3 och FN:s klimatkonvention senast 15.4.

Tidsserie

Statistikens tidsserier börjar från år 1990 som är basåret för Klimatkonventionen och Kyoto-protokollet. Tidsserien kan uppdateras på grund av ändringar i beräkningsmetoderna eller reviderade utgångsuppgifter ända till år 1990.

Nyckelord

luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/khki/yht_sv.html

Mera information

Webbsidorna http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/index.html innehåller information om bl.a. det nationella systemet, inventeringens riktlinjer, beräkningsmetoder, rapportering samt kvalitetskontroll och -säkring. Via dessa sidor kommer man också till den finskspråkiga sammandragsrapporten samt till landrapporterna och tvåårsrapporterna som skickats till FN:s klimatkonvention.


Senast uppdaterad 29.11.2021