Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tyti/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–89-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 500 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla sekä verkkolomakkeella. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–89-vuotiaan väestön toiminnasta.

Tietosisältö

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja mm. työllisyydestä, työttömyydestä, erilaisista työsuhteista, työajoista sekä työpanoksesta. Myös työvoiman ulkopuolisen väestön toiminta selvitetään. Tiedot ovat saatavissa sukupuolen, koulutuksen, iän ja alueen mukaan. Lisäksi työvoimatutkimus sisältää vuosittain raportoitavia tietoja kotitalouksien työssäkäynnistä. Pääosa kerättävistä tiedoista on EU:n asetuksen edellyttämiä tietoja. Perusaineisto on salassa pidettävää. Osa tiedoista tuotetaan kuukausi- ja neljännesvuositietoina. Osa tiedoista tuotetaan vuositietoina, joko joka vuosi tai joka toinen vuosi. Erityiset aihekokonaisuudet tuotetaan joka kahdeksas vuosi. Lisätutkimukset: Huhti-kesäkuussa 2021 työvoimatutkimuksen yhteydessä toteutetaan kysely, joka on osa Valtiontalouden tarkastusviraston kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano -tarkastusta. Sillä pyritään selvittämään, miten hyvin verotusjärjestelmään rakennettuja kannustimia tunnetaan ja onko niillä vaikutusta työvoiman tarjontaan. Kyselyn tulokset julkaistaan osana tarkastuskertomusta lokakuussa 2021.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL 2008), Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010, Sosioekonomisen aseman luokitus 1989, Kansallinen koulutusluokitus 2016. Alueluokitukset: suuralue, aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), maakunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Otoksen koko on n. 12 500 henkeä kuukaudessa. Tiedot kerätään tietokoneavusteisen puhelinhaastattelun avulla sekä verkkokeruulla. Samaa vastaajaa haastatellaan kaikkiaan viisi kertaa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain ja joka toinen vuosi. Tiedot ovat käytettävissä noin 3–4 viikon kuluttua viiteajankohdasta. Aineistosta toimitetaan myös EU:lle neljännesvuosittain asetuksen mukainen tiedosto, josta EU laatii jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja.

Aikasarja

Tietoja olemassa vuodesta 1959 lähtien. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määritelmien mukaiset yhtenäiset aikasarjat vuodesta 1989 lähtien ovat historiatietoina vuoteen 2021. Uusin yhtenäinen aikasarja on vuodesta 2000 eteenpäin.

Asiasanat

ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/yht.html


Päivitetty 15.04.2021