Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–89 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 500 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer och med en webblankett. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15–89-åriga befolkningen.

Uppgiftsinnehåll

Arbetskraftsundersökningen producerar uppgifter bl.a. om sysselsättning, arbetslöshet, olika anställningsförhållanden, arbetstider och arbetsinsats. Också verksamheten bland befolkningen utanför arbetskraften utreds. Uppgifterna erhålls efter kön, utbildning, ålder och region. Dessutom innehåller arbetskraftsundersökningen uppgifter som årligen ska rapporteras om hushållens sysselsättning. Merparten av uppgifterna är sådana uppgifter som krävs enligt EU-förordning. Primärmaterialet är sekretessbelagt. En del av uppgifterna produceras som månads- och kvartalsuppgifter. En del av uppgifterna produceras som årsuppgifter, antingen varje år eller vartannat år. Särskilda temaområden produceras vart åttonde år. Tilläggsundersökningar: Under april-juni 2021 genomförs i samband med arbetskraftsundersökningen en enkät, som är en del av Statens revisionsverks granskning av beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor. Syftet är att undersöka hur välkända de incitament som finns i skattesystemet är och om de påverkar utbudet av arbetskraft. Resultaten från enkäten publiceras som en del av revisionsberättelsen i oktober 2021.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2008), Yrkesklassificering 2001 och Yrkesklassificering 2010, klassificering av socioekonomisk ställning 1989, Nationell utbildningsklassificering 2016. Regional indelning: storområde, regionförvaltningsverk (RFV), närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-central), landskap.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Urvalets storlek är omkring 12 500 personer per månad. Uppgifterna samlas in med hjälp av datorstödda telefonintervjuer och med en webblankett. Samma svarsperson intervjuas sammanlagt fem gånger.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Månatligen, kvartalsvis, årligen och vartannat år. Uppgifterna är tillgängliga omkring 3–4 veckor efter referenstidpunkten. Ur materialet sänds varje kvartal en fil också till EU enligt förordning. På basis av den sammanställer EU jämförbar statistik över medlemsländerna.

Tidsserie

Uppgifter finns tillgängliga fr.o.m. år 1959. Enhetliga tidsserier enligt den internationella arbetsorganisationen ILO:s definitioner finns tillgängliga som uppgifter fr.o.m. år 1989 till år 2021. Den senaste enhetliga tidsserien är fr.o.m. år 2000 och framåt.

Nyckelord

arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/yht_sv.html


Senast uppdaterad 15.04.2021