Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/plv/
Aihealue: Palvelut
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Palvelualojen liikevaihtoindeksi kuvaa palvelualojen (pois lukien kaupan toimialat) yritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtoa kuvataan toimialojensa suurimpien yritysten osalta myyntitiedustelussa kysyttävällä liikevaihdolla ja muiden yritysten osalta Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta saatavilla myyntitiedoilla. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi palvelualoista tuotetaan volyymi-indeksi, josta hintojen vaikutus on poistettu.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Tuoreimman kuukauden indeksien laskennassa on käytetty apuna menetelmällistä aikasarjamallinnusta. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Myös rakentamisen, muiden palveluiden ja teollisuuden alatoimialoista julkaistaan liikevaihtokuvaajia. Erityisselvityksinä tilauksesta tuotamme liikevaihto- ja vientiliikevaihtotietoja myös muilta toimialoilta, yritysryhmistä ja eri alueilta.

Tietosisältö

MUUT PALVELUT YHTEENSÄ

H KULJETUS JA VARASTOINTI

 • 49 Maa- ja rautatieliikenne
 • 50 Vesiliikenne
 • 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

I MAJOITUS JA RAVITSEMISTOIMINTA

 • 55 Majoitus
 • 56 Ravitsemistoiminta

J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ

 • 58 Kustannustoiminta
 • 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
 • 60 Radio- ja televisiotoiminta
 • 61 Televiestintä
 • 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
 • 63 Tietopalvelutoiminta

L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA

M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

 • 69-702 Lakiasiain ja laskentatoimen palvelut ja liikkeenjohdon konsultointi
 • 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
 • 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
 • 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
 • 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle

N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA

 • 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
 • 78 Työllistämistoiminta
 • 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta ja muut varauspalvelut
 • 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
 • 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
 • 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS

S MUU PALVELUTOIMINTA

 • 94 Järjestöjen toiminta
 • 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
 • 96 Muut henkilökohtaiset palvelut

Toimialoja Ilmaliikenne (51) ja Posti- ja kuriiritoiminta (53) ei julkaista, mutta ne sisältyvät Kuljetus ja varastointi -pääluokkaan (H) sekä muihin palveluihin yhteensä.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Liikevaihtoindeksit perustuvat verohallinnon oma-aloitteisten verojen tietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 45 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Liikevaihtoindeksi vuodesta 1995 ja volyymi-indeksi vuodesta 2010 alkaen. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015

Asiasanat

indeksit, liikevaihto, volyymi-indeksi, palvelujen tuottajahintaindeksi, palvelut, suhdannevaihtelut, toimialat, tuottajahinnat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/plv/yht.html


Päivitetty 14.03.2019