Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jyev/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin.

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain poikkeaa rahoitustilinpidon mukaisesta julkisyhteisöjen velasta määritelmällisesti siten, että julkisyhteisöjen velka on nimellishintainen ja käsittää ainoastaan käteisrahan ja talletukset, arvopaperit sekä lainat. Lisäksi julkisyhteisöjen velka on sulautettu velka, eli siitä on poistettu alasektoreiden väliset velkaerät. Tästä syystä julkisyhteisöjen (S13) velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tilastossa julkaistaan tietoja myös valtion antamista takauksista. Valtion takaustietoihin sisältyvät sellaiset takaukset, joista valtio vastaa tai joita annetaan sen puolesta. Tämä poikkeaa muusta tilastosta siinä, että tiedot sisältävät vain valtion vastuulla olevat annetut takaukset. Muista julkisyhteisöistä myös paikallishallintosektori antaa Suomessa takauksia, mutta ne eivät ole tämän tilaston piirissä. Taulukko valtion takauksista sisältää sektorikohtaista tietoa valtion, valtion liikelaitosten ja erityisluottolaitosten myöntämistä uusista valtion takauksista, poistuneista takauksista, takauskannasta, maksetuista korvauksista, takaisinperintätuotoista ja takausmaksutuloista.

Tietosisältö

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain sisältää julkisyhteisöjen ja sen alasektoreiden eli valtio- ja kuntasektoreiden sekä sosiaaliturvarahastojen sulautetun nimellisarvoisen velan käteisrahan ja talletusten, arvopaperien ja lainojen osalta.

Valtion takausten osalta tilasto sisältää takauksen saajasektorin mukaisesti seuraavat erät: Uudet takaukset, poistuneet takaukset, takauskanta periodin lopussa, maksetut korvaukset, takaisinperintätuotot ja takausmaksutulot

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus 2012

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Raportin laadinnassa käytetään tietolähteenä Valtiokonttorin velkaraportteja sekä kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon julkisyhteisöjä koskevia tietoja.

Valtion takausten osalta tietolähteenä on lomaketiedustelu valtion vastuulla olevia takauksia myöntäville tai hallinnoiville yksiköille.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot raportoidaan komissiolle neljännesvuosittain 90 päivän viiveellä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla neljännesvuosittain.

Aikasarja

Julkisyhteisöjen velasta neljännesvuosittain on saatavissa aikasarja vuodesta 2000 lähtien.

Valtion takauksista neljännesvuosittain on saatavissa aikasarja vuodesta 2005 lähtien. Vuosien 1999-2006 takaustiedot julkaistiin Tilastokeskuksen paperijulkaisussa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat”.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtiontakaus, valtiontalous, valtiontuki, valtionvelka, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jyev/yht.html


Päivitetty 12.02.2018