Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.

Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis avviker definitionsmässigt från den offentliga sektorns skuld enligt finansräkenskaperna på så sätt att den offentliga sektorns skuld anges i nominellt värde och omfattar bara sedlar och mynt, inlåning, värdepapper och lån. Dessutom är den offentliga sektorns skuld konsoliderad, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns (S13) skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.

I statistiken publiceras också uppgifter om statliga borgensförbindelser. I uppgifterna om statsborgen ingår sådana borgensförbindelser som staten ansvarar för eller som beviljas å statens vägnar. Detta avviker från den övriga statistiken i och med att uppgifterna bara omfattar ansvarsförbindelser som staten ansvarar för. Av den övriga offentliga sektorn beviljar också lokalförvaltningssektorn i Finland borgensförbindelser, men de omfattas inte av denna statistik. Tabellen över statliga borgensförbindelser omfattar sektorvisa uppgifter om nya borgensförbindelser som beviljats av staten, statens affärsverk och specialkreditinstitut, borgensförbindelser som gått ut, borgensstock, betalade ersättningar, återindrivningsintäkter och borgensavgiftsintäkter.

Uppgiftsinnehåll

Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis omfattar den offentliga sektorns och dess undersektorers, dvs. de statliga och kommunala sektorernas samt socialskyddsfondernas, konsoliderade skuld till nominellt värde när det gäller sedlar och mynt, inlåning, värdepapper och lån.

När det gäller statliga borgensförbindelser omfattar statistiken följande poster enligt mottagarsektor för borgensförbindelsen: Nya borgensförbindelser, borgensförbindelser som gått ut, borgensstock i slutet av perioden, betalda ersättningar, återindrivningsintäkter och borgensavgiftsintäkter.

Klassificeringar

Sektorindelningen 2012

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För rapporten används som uppgiftskälla Statskontorets skuldrapporter samt uppgifterna i nationalräkenskaperna och uppgifterna om den offentliga sektorn i finansräkenskaperna.

Som uppgiftskälla för uppgifterna om statliga borgensförbindelser används en blankettförfrågan riktad till enheter som beviljar eller förvaltar borgensförbindelser som staten ansvarar för.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna rapporteras till kommissionen kvartalsvis med 90 dagars eftersläpning.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna i statistiken publiceras på Statistikcentralens webbplats kvartalsvis.

Tidsserie

En tidsserie för den offentliga sektorns skuld kvartalsvis finns tillgänglig fr.o.m. år 2000.

Nyckelord

kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentlig sektor, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statligt stöd, statsekonomi, statsgaranti, statsskuld

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jyev/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.02.2018