Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Majoitustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/matk/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Palvelut
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Tarjontaa esitetään majoitusliikkeiden huone -ja vuodekapasiteetin määrällä, käyttö lasketaan myytyjen huoneiden osuudella käytettävissä olevasta huoneiden määrästä (käyttöaste). Majoituspalvelujen kysyntää mitataan myös yöpymisten määrillä. Palvelujen käyttäjät on jaettu koti- ja ulkomaisiin matkailijoihin.

Tietosisältö

Majoitustilasto sisältää tietoa rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden toiminnasta sekä liikkeiden, huoneiden ja vuoteiden määrästä, kapasiteetin käyttöasteesta, saapuneista vieraista asuinmaan mukaan, yöpymisistä asuinmaan ja matkan tarkoituksen mukaan, hotellihuoneiden keskihinnoista ja yöpymisen keskihinnoista erityyppisissä majoitusliikkeissä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat.

Majoitustilaston tietoja tarvitaan kotimaanmatkailun ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seurantaan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien suunnitteluun valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Kapasiteetti ja matkailijavirtatiedot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaisia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tietoja tuotetaan aluetasolla maakunnittain ja kunnittain. Kuntatason tietojen julkaisun edellytyksenä on vähintään neljä liikettä.

Liikekohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Kuntapohjaiset alueluokitukset, valtio-/maaluokitus (matkailijoiden asuinmaa), majoitustoiminnan toimialaluokitus (TOL 2008).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään kuukausittain tilastoinnin piirissä olevilta majoitusliikkeiltä sähköisesti, lomakkeilla tai atk-listoina. Puuttuvat tiedot estimoidaan imputointimenetelmillä. Tilastoinnin pohjana olevan majoitusrekisterin tiedot päivitetään vuosittain

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain, vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Majoitustilaston kuukausijulkaisu ilmestyy noin kuuden viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Lopulliset tiedot julkaistaan vuosijulkaisun yhteydessä.

Aikasarja

Majoitustilastoa on tuotettu vuodesta 1971 alkaen. Perusjoukkoa laajennettiin 1986 leirintäalueilla. Tilastossa tehtiin laaja uudistus vuosina 1992–1993, minkä seurauksena aikaisemmat tilastot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuoden 1993 jälkeen tehtyihin tilastoihin. Hotellien vertailukelpoisuus pyrittiin säilyttämään. Majoitustilaston tietojärjestelmä on uudistettu vuonna 2004. Uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön puuttuvan tiedon imputointimenetelmä, mikä tarkoittaa puuttuvien tietojen paikkausta korvikearvoilla. Menetelmä parantaa tilaston ajallista ja alueellista vertailukelpoisuutta. Vertailukelpoinen aikasarja on julkaistu tilastovuodesta 1995 alkaen.

Asiasanat

hotellit, kotimaanmatkailu, majoitusliikkeet, majoitustoiminta, matkailu, ulkomaalaiset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/matk/yht.html


Päivitetty 11.06.2013