Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimakustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tvki/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta. Tilasto kattaa lähes koko yksityisen sektorin, sekä valtion ja kuntasektorin. Tilaston ulkopuolelle jäävät maa-, metsä- ja kalatalous. Työvoimakustannusindeksi sisältää varsinaisen työvoimakustannusindeksin lisäksi kolme sitä täydentävää indeksiä: palkkakustannusindeksin, sosiaalikustannusindeksin sekä työvoimakustannusindeksin ilman kertaluonteisia ja satunnaisia kustannuseriä.

Tietosisältö

Työvoimakustannusindeksi muodostetaan erikseen lasketuista palkka- ja sosiaalikustannusindekseistä. Palkkakustannusindeksi kattaa kaikki ennakonperintälain 13 §:n mukaisesti maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot. Indeksi kattaa siis myös luontoiseduista ja optiojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset. Sosiaalikustannusindeksi kattaa kaikki yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut. Niiden muutosta mitataan tariffien perusteella. Siten maksuajankohta tai mahdolliset maksujen palautukset eivät vaikuta sosiaalikustannusindeksin kehitykseen. Kertaluonteisiin ja satunnaisiin kustannuseriin luetaan kaikki ne palkkaerät, jotka eivät sisälly jokaiselta palkanmaksujaksolta maksettavaan ansioon. Näitä eriä ovat tyypillisesti mm. tulospalkkiot, lomaraha, lomakorvaus, tuntipalkkaisten muut kuin tehdyn työajan ansioon sisältyvät palvelusvuosilisät, optioista aiheutuvat kustannukset sekä aiemmilta palkanmaksujaksoilta takautuvasti maksetut sopimuskorotukset.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008 (TOL 2008)

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston perustiedot yksityisen sektorin osalta on vuodesta 2007 lähtien kerätty runsaat 2000 yritystä koskevalla otoksella. Valtiolta on saatu perustiedot valtion budjettitalouden alaisista työnantajavirastoista vuodesta 2008 lähtien. Kuntasektorin tietoja on kerätty vuodesta 2008 lähtien.

Tiedustelu koskee yrityksen, viraston, kunnan tai kuntayhtymän koko palkattua henkilökuntaa. Otoskehikko on muodostettu Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Yksityisen sektorin osalta kehikkoon on yleisesti valittu vähintään 30 henkilöä työllistävät yritykset. Kuitenkin pienyritysvaltaisilla toimialoilla (TOL2008) rakentaminen (F), kauppa (G), majoitus ja ravitsemistoiminta (I), kiinteistöala (L), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä hallinto- ja tukipalvelut (N) otoskehikkoon on valittu kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät.

Kuntasektorilla tiedot on kerätty vuosina 2008–2010 pääkaupunkiseudun kunnista ja vuonna 2011 suurimmista - yli 50 000 asukkaan - kunnista sekä suurimmista kuntayhtymistä. Vuonna 2012 tiedonkeruu laajeni kattamaan yli 5 000 asukkaan kunnat. Kuntayhtymien tietoja on kerätty kaikilta yli 800 henkilöä työllistäviltä terveys- ja sosiaalipalvelualojen sekä koulutusalan kuntayhtymiltä vuodesta 2012 lähtien.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tehdään neljä kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Työvoimakustannusindeksin ennakkotiedot julkaistaan 70 päivää viimeisimmän neljännesvuoden päättymisen jälkeen. Työvoimakustannusindeksin tulokset julkaistaan ennakollisina ja uusia indeksejä voidaan tarvittaessa tarkentaa.

Aikasarja

Työvoimakustannusindeksin aikasarjaa on yksityiseltä sektorilta vuodesta 2007, kunta- ja valtiosektoreilta vuodesta 2008. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2012 (2012=100).

Työvoimakustannusindeksi 2008=100 on laskettu vuodesta 2007 asti yksityisen sektorin toimialoilta. Valtion ja kuntasektorin osalta on laskettu työvoimakustannusindeksit 2008=100 vuodesta 2008 lähtien. Kuntasektorin perusvuoden 2008=100 indeksisarjat perustuivat suurimpien kuntien ja kuntayhtymien toimialakohtaisiin tietoihin.

Asiasanat

indeksit, kustannukset, palkat, sosiaaliturvamaksut, toimialat, työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi, yksityinen sektori

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tvki/yht.html


Päivitetty 22.08.2018