Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tvki/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.

Uppgiftsinnehåll

Arbetskraftskostnadsindexet beräknas på basis av löne- och socialkostnadsindexen, som beräknats separat. Lönekostnadsindexet omfattar alla löner och arvoden på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, som betalats enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Indexet omfattar alltså också kostnader som förorsakats av naturaförmåner och optionssystem. Socialkostnadsindexet omfattar alla företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter. Förändringar i dessa mäts med tariffer. Således inverkar betalningstidpunkten eller eventuella återbetalningar inte på socialkostnadsindexets utveckling. Till kostnadsposter av engångsnatur och extraordinära kostnadsposter räknas alla de löneposter som inte ingår i de löner som betalas ut varje löneutbetalningsperiod. Dessa poster utgörs vanligen av bl.a. resultatpremier, semesterpenning, semesterersättning, andra tjänsteårstillägg än sådana som ingår i lönen per arbetad timme hos timavlönade, kostnader för optioner samt avtalshöjningar som betalats retroaktivt för tidigare löneperioder.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För den privata sektorns del har primäruppgifterna i statistiken fr.o.m. år 2007 samlats in med ett urval som omfattar drygt 2 000 företag. När det gäller staten har primäruppgifterna erhållits fr.o.m. år 2008 av arbetsgivarämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi. Uppgifterna om kommunsektorn har samlats in fr.o.m. år 2008.

Enkäten gäller alla anställda vid företaget, ämbetsverket, kommunen eller samkommunen. Urvalsramen har bildats på basis av Statistikcentralens företagsregister. För den privata sektorns del har i regel företag med minst 30 anställda valts med i ramen. Inom de småföretagsdominerade näringsgrenarna (TOL 2008) byggverksamhet (F), handel (G), hotell- och restaurangverksamhet (I), fastighetsverksamhet (L), verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) har dock alla företag med minst 20 anställda valts med i urvalsramen.

Inom kommunsektorn har uppgifterna åren 2008–2010 samlats in från kommunerna i huvudstadsregionen och år 2011 från de största kommunerna med över 50 000 invånare samt från de största samkommunerna. Fr.o.m. början av år 2012 har uppgifter samlats in också från kommuner med färre än 50 000 invånare. Dessa kommuner har valts ut med slumpmässigt urval. Urvalet omfattar totalt mer än 100 kommuner och samkommuner.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken framställs fyra gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära uppgifter om arbetskraftskostnadsindexet publiceras 70 dagar efter utgången av det senaste kvartalet. Arbetskraftskostnadsindexets resultat publiceras i preliminär form och nya index kan revideras vid behov.

Tidsserie

Inom den privata sektorn börjar arbetskraftskostnadsindexets tidsserie från år 2007, inom kommun- och statssektorerna från år 2008. Basåret för tidsserierna är år 2012 (2012=100).

Arbetskraftskostnadsindexet 2008=100 har beräknats inom näringsgrenarna inom den privata sektorn fr.o.m. år 2007. För statens och kommunsektorns del har arbetskraftskostnadsindexet 2008=100 beräknats fr.o.m. år 2008. Indexserierna för kommunsektorns basår 2008=100 baserade sig på de största kommunernas och samkommunernas näringsgrensvisa uppgifter.

Nyckelord

arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tvki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018