Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asumisen energiankulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asen/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet: Asuminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Asumisen energiankulutus -tilasto kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen määrää ja rakennetta vuosittain sekä mistä lähteistä energiaa asuinrakennusten lämmitykseen hankitaan. Asumisen energian kulutuksen käyttökohteita ovat tilojen, käyttöveden ja saunojen lämmitys sekä kotitalouslaitteet. Tilojen lämmitysenergian kulutus on esitetty tilastossa rakennustyypeittäin ja energialähteittäin. Kotitalouslaitteiden energian kulutus puolestaan jakautuu sähkölaitteiden, valaistuksen ja ruoan valmistuksen energian kulutukseen. Asumisen energian kulutuksen kuvaamisessa käytetään samoja käsitteitä kuin muissakin energiatilastoissa.

Asumisen energiankulutusta koskevat tilastotiedot on tuotettu mallien avulla, jotka perustuvat mm. koko maan asuinrakennuksia koskeviin rekisteritietoihin ja kotitalouslaitteiden osalta määräajoin toteutettaviin kotitalouksien sähkönkäyttötutkimuksiin. Lämmitystapojen yleisyydestä saadaan tietoa myös Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ja tulonjakotilaston aineistojen kautta.

Tietosisältö

Asumisen energiankulutus -tilasto kattaa asuinrakennusten tilojen, vedenlämmityksen ja saunojen lämmitysenergian ja kotitalouslaitteiden kuluttaman energian. Asuinrakennuksia ovat varsinaiset asuinrakennukset ja vapaa-ajan asuinrakennukset. Asuinrakennusten lämmönlähteitä ovat polttoaineet, kaukolämpö, sähkö tai ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) lämpöpumpuilla talteenotettu lämpö. Tilojen lämmitysenergiaan sisältyy pääasiallisten ja toissijaisten lämmön lähteiden ohella ilmanvaihtoon ja lämmön jakoon liittyvät laitteet. Myös kerros- ja rivitaloyhtiöiden kiinteistösähköstä osa on laskennallisesti kohdennettu lämmitysjärjestelmille.

Kotitalouslaitteiden energian kulutus jakautuu sähkölaitteiden, valaistuksen ja ruoan valmistuksen energian kulutukseen.

Asumisen energian kulutus Suomessa vastaa kotitalouksien energian kulutusta EU:n käsitteistössä.

Käytetyt luokitukset

Asumisen energiankulutus -tilastossa käytetty luokitus on asunto- ja rakennuskantarekisteriin perustuva rakennusluokitus (asuinrakennukset: erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot ja vapaa-ajan asuinrakennukset) sekä lämmitystapa- ja lämmönlähdeluokitus.

Alueluokituksia ei ole käytössä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Asumisen energiankulutusta koskevat tiedot on tuotettu laskentamallien avulla. Lämmitysenergian osalta mallin keskeinen tietolähde on Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään perustuva asunto- ja rakennuskanta, josta hyödynnettäviä tietoja ovat mm. asuinrakennusten ja asuntojen lukumäärä, pinta-ala, tilavuus sekä asukkaiden lukumäärä rakennustyypin ja lämmönlähteen mukaan. Lisäksi lähdetietoina käytetään mm. muita säännöllisesti tuotettavia Tilastokeskuksen tilastoja ja tutkimuksia sekä energia-alan järjestöjen tuottamia tietoja.

Kotitalouslaitteiden eli sähkölaitteiden, valaistuksen ja ruoan valmistuksen energiankulutuksen laskentamalli pohjautuu Adato Energia Oy:n kotitalouksien sähkönkäyttötutkimuksen tietoihin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavassa marraskuussa.

Aikasarja

Tiedot on saatavilla vuodesta 2008 alkaen.

Asiasanat

asuminen, asumisen energiankulutus, energiankulutus, kodinkoneet, kotitaloudet, kotitalouksien energiankulutus, kotitalouksien sähkönkulutus, kotitaloussähkö, lämmitysenergia, rakennusten lämmitys, sähkölaitteet, sähkönkulutus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asen/yht.html


Päivitetty 08.12.2021