Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuntasektorin palkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ksp/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.

Tiedot on luokiteltu mm. toimialan, ammatin, koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään kuukausi- ja tuntipalkkaisten tiedusteluun, joihin kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä voimassaolevien palvelussuhteiden osalta.

Tietosisältö

Kuntasektorin (kunnat ja kuntayhtymät) henkilöstön palvelussuhde- ja palkkatiedot sekä niihin liittyvät luokitukset.

Palkansaajan tietoja ovat mm. sukupuoli, ikä, ammatti ja koulutus. Työnantajaa ja työpaikkaa koskevia tietoja ovat mm. toimintayksikkö ja sen sijainti sekä toimiala.

Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta kaikki yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia. Palkkatietoja julkaistaan vain vähintään kuuden henkilön ryhmistä. Tietosuojasyistä myös yksittäisen kunnan / kuntayhtymän palkkatietoja on saatavissa rajoitetusti.

Kuukausipalkkaiset

Palvelussuhdetietoja ovat mm. koko-/osa-aikaisuus, vakinaisuus/määräaikaisuus, ammatti ja koulutus. Työaikatietoja ovat työaikasäännös, viikkotyöaika, palvelusaika ja lomapäivät. Ansiokäsitteinä käytetään mm. peruspalkkaa, säännöllisen työajan ansiota ja kokonaisansiota.

Tuntipalkkaiset

Palvelussuhdetietoja ovat mm. koko/osa-aikaisuus, vakinaisuus/määräaikaisuus, palkkausmuoto ja palkkaryhmä. Työaikatietietoja ovat tehdyt tunnit, palvelusaika ja lomapäivät. Ansiokäsitteitä ovat perustuntipalkka, säännöllisen työajan keskituntiansio ja kokonaiskeskituntiansio.

Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta kaikki yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia. Palkkatietoja julkaistaan vain vähintään kuuden henkilön ryhmistä. Tietosuojasyistä myös yksittäisen kunnan ja kuntayhtymän palkkatietoja on saatavissa rajoitetusti.

Käytetyt luokitukset

Käytetyimpiä luokituksia ovat Tilastokeskuksen ammattiluokitus, koulutusluokitus, toimiala, alueluokitukset ja kuntamuoto. Muita kuntasektorin luokituksia on mm. hallinnonala.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus tiedustelee kaikista kunnista ja kuntayhtymistä palvelussuhde ja palkkatiedot vuosittain lokakuun 1. päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden osalta. Tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien palkanlaskentajärjestelmistä sähköisessä muodossa internetin välityksellä. Työnantajat saavat tiedonkeruujärjestelmän kautta myös palautetilastoja, joiden avulla työantajat voivat itse osallistua tietojen oikeellisuuden kontrollointiin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.

Aikasarja

Tilastotietoja on saatavissa kuntasektorin kuukausipalkkaisista yhtenäisessä muodossa vuodesta 1975 lähtien. Kuntasektorin tilastot on kuvattuina tiedostoina vuosilta 1975, 1980, 1985 ja vuodesta 1990 eteenpäin.

Asiasanat

ammatit, ansiotaso, julkinen sektori, kunnat, kuntasektori, palkansaajat, palkat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ksp/yht.html


Päivitetty 02.09.2011